Company Logo

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिक शास्त्रातील प्रकाश या संकल्पनेवरील प्रश्नाचे विश्लेषण

Lesson 6 of 23 • 6 upvotes • 8:13 mins

Swarashri Wagh

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील प्रकाश या संकल्पनेवरील प्रश्नाचे विश्लेषण .

1

प्रकाश

7:32 mins

2

वनस्पतीचे वर्गीकरण

8:32 mins

3

रक्ताभिसरण संस्था

8:42 mins

4

उष्णता

9:28 mins

5

एम.पी.एस.सी च्या एक्साइज पूर्व परीक्षा 2019मधे प्रतिरोधकावर येऊन गेलेल्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण

7:52 mins

6

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिक शास्त्रातील प्रकाश या संकल्पनेवरील प्रश्नाचे विश्लेषण

8:13 mins

7

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिक शास्त्रातील ध्वनी या प्रकरणातील प्रश्नाचे विश्लेषण

8:46 mins

8

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील अणू व मिलर निर्देशांक यावरील प्रश्नाचे विश्लेषण

6:51 mins

9

प्रकाश व महत्त्वाच्या संकल्पना

10:22 mins

10

उष्णता व त्यावर आधारित संकल्पना

9:12 mins

11

मेंदू व त्याचे भाग व कार्य

8:28 mins

12

आवर्तसारणी

9:03 mins

13

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिकशास्त्र या तील प्रश्ना चे विश्लेषण

9:35 mins

14

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील जीवशास्त्र या विषयातील प्रश्नाचे स्पष्टीकरण

8:24 mins

15

2019 exise inspector च्या परीक्षेतील प्रश्नाचे स्पष्टिकरण

10:04 mins

16

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8:20 mins

16

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8:20 mins

17

महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2019मधील भौतिकशास्त्र तील प्रश्नचे स्पष्टीकरण

8:35 mins

16

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8:20 mins

18

Psi/sti च्या जुन्या 2017/2013 मधील प्रश्नाचे विश्लेशण

10:16 mins

16

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8:20 mins

19

Psi/sti पूर्व परिक्षेत येउन गेलेल्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण

9:23 mins

20

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा जीवशास्त्राच्या प्रश्ना चे विश्लेषण

8:25 mins

warningNo internet connection