Company Logo

मराठी व्याकरण : प्रस्तावना (in Marathi)

Lesson 1 of 48 • 333 upvotes • 3:03 mins

Kiran Shinde

Marathi Grammar : Course Introduction

1

मराठी व्याकरण : प्रस्तावना (in Marathi)

3:03 mins

2

वर्ण विचार : भाग १ (in Marathi)

10:14 mins

3

वर्ण विचार : भाग २ (in Marathi)

8:03 mins

4

वर्ण विचार : भाग ३ (in Marathi)

11:57 mins

5

मराठी व्याकरणातील सर्व व्याख्या : भाग १ (in Marathi)

13:29 mins

6

मराठी व्याकरणातील सर्व व्याख्या : भाग २ (in Marathi)

14:06 mins

7

मराठी व्याकरणातील सर्व व्याख्या : भाग ३ (in Marathi)

13:05 mins

8

वर्णांची उच्चारस्थाने

10:46 mins

9

मूलध्वनी व अकारविल्हे क्रम

10:45 mins

10

संधी भाग १ : स्वर संधी

14:20 mins

11

संधी भाग 2 : व्यंजन संधी

12:58 mins

12

संधी भाग ३ : व्यंजन संधी + मराठीतील विशेष संधी

12:00 mins

13

संधी भाग ४ : विसर्ग संधी

12:24 mins

14

जोडाक्षरे : भाग १

12:50 mins

15

जोडाक्षरे : भाग २

12:30 mins

16

स्वाध्याय : संधी - भाग १

12:15 mins

17

स्वाध्याय : संधी - भाग २

13:39 mins

18

नाम व नामाचे प्रकार

9:10 mins

19

नाम : शब्दाच्या या जातीविषयीचे महत्त्वाचे नियम

10:13 mins

20

लिंगविचार

12:21 mins

21

वचनविचार

14:12 mins

22

सामान्य रूप : भाग १

10:12 mins

23

सामान्य रूप : भाग २

11:55 mins

24

विभक्ती विचार : भाग १

11:06 mins

25

विभक्ती विचार : भाग २

12:30 mins

26

सर्वनाम : भाग १

10:17 mins

27

सर्वनाम : भाग २

13:10 mins

28

अति महत्त्वाचे मुद्दे : भाग १

8:54 mins

29

विशेषण : भाग १

8:45 mins

30

विशेषण : भाग २

12:27 mins

31

क्रियापद : भाग १

9:46 mins

32

क्रियापद : भाग २

11:27 mins

33

क्रियापदांचे अन्य प्रकार : भाग १

9:48 mins

34

क्रियापदांचे अन्य प्रकार : भाग २

7:27 mins

35

क्रियापदांचे अन्य प्रकार : भाग ३

9:35 mins

36

आख्यात विचार : भाग १

12:31 mins

37

आख्यात विचार : भाग २

9:47 mins

38

क्रियाविशेषण अव्यय : भाग १

9:02 mins

39

क्रियाविशेषण अव्यय : भाग २

11:01 mins

40

शब्दयोगी अव्यय

12:39 mins

41

उभयान्वयी अव्यय

14:12 mins

42

केवलप्रयोगी अव्यय

12:04 mins

43

प्रयोग : भाग १

9:32 mins

44

प्रयोग : भाग २

11:03 mins

45

प्रयोग : भाग ३

9:07 mins

46

प्रयोग : भाग ४ (संकर प्रयोग)

10:07 mins

47

समास : भाग १ (अव्ययीभाव समास)

9:24 mins

48

समास : भाग २ (तत्पुरुष समास)

11:52 mins