Company Logo

बाल कामगार समस्या

Lesson 6 of 40 • 30 upvotes • 12:02 mins

Hanumant Hande

बालक म्हणजे काय? बालकामगार म्हणजे काय? त्याबाबत च्या व्याख्या कोणत्या? या सर्व घटकांची माहिती या भागात आपण घेतलेली आहे!😊

1

Sex Ratio and Child Mortality Rate (in Marathi)

13:19 mins

2

Introduction to the course (in Marathi)

4:46 mins

3

Child Development Theories (in Marathi)

14:11 mins

4

Malnutrition (in Marathi)

12:33 mins

5

Malnutrition and its Impacts (in Marathi)

14:03 mins

6

बाल कामगार समस्या

12:02 mins

7

बाल कामगार समस्या 2

14:30 mins

8

बालकामगार काही आकडेवारी

14:20 mins

9

बालकामगार समस्येची कारणे

12:24 mins

10

बालकामगार समस्या निर्मूलन

12:57 mins

11

महाराष्ट्र आणि बालकामगार

12:30 mins

12

बालकामगार निर्मूलन

10:55 mins

13

राष्ट्रीय बालक धोरण 1974

14:26 mins

14

सुरुवातीच्या बाल्यअवस्थेतील बालकाचे शिक्षण धोरण 1983

13:07 mins

15

राष्ट्रीय बालक कृती आराखडा 2005

13:18 mins

16

राष्ट्रीय पोषण धोरण 1993

15:00 mins

17

राष्ट्रीय बालक धोरण 2013

13:41 mins

18

महिला विकास प्राथमिक माहिती

14:51 mins

19

स्रियांचे मानवी हक्क

13:12 mins

20

महिला विकासापुढील समस्या व प्रश्न

15:00 mins

21

लिंग गुणोत्तराबाबत उपाययोजना

12:33 mins

22

भारतातील स्त्री पुरुष असमानता

10:24 mins

23

महिलांविरुद्ध हिंसाचार

11:19 mins

24

भारतातील महिला विरोधी हिंसाचार

12:34 mins

25

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग

14:00 mins

26

राष्ट्रीय महिला आयोग व कायदा

10:08 mins

27

महिलांबाबत जागतिक परिषदा

13:05 mins

28

राष्ट्रीय महिला सबलीकरण अभियान

12:26 mins

29

मसुदा राष्ट्रीय महिला धोरण 2016

11:09 mins

30

भारतीय संविधान आणि महिला हक्क

14:07 mins

31

महिलांविषयीचे खटले व सर्वोच्च न्यायालय

11:20 mins

32

महिलांविषयीचे खटले व सर्वोच्च न्यायालय

12:19 mins

33

महिलांविषयीचे खटले व सर्वोच्च न्यायालय

11:36 mins

34

शबरीमला केस आणि सर्वोच्च न्यायालय

13:35 mins

35

जननी शिशु सुरक्षा योजना

9:15 mins

36

नोरॉड, लक्ष्य अभियान व वन स्टॉप सेंटर

11:08 mins

37

मिशन इंद्रधनुष्य

11:22 mins

37

मिशन इंद्रधनुष्य

11:22 mins

38

संकीर्ण तरतुदी

13:02 mins

39

भारतीय राज्यघटना आणि बालकांचे हक्क

14:15 mins