Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
SBI PO: 2019 Prelims examination (Ratio and Proportion) part-3
136 plays

More

Amit Kumar Gautam
Plus & Verified Educator, Experience-5years.Runs an Educational YouTube Channel--QUICK SMART EDUCATION 200k Subscribers trust Us.

Comments
U
Unacademy user
नमस्कार मॅडम, अगोदर सांगितल्या प्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वांचे तुम्ही 4 विभाग केले, सामाजिक, आर्थिक, आंतराष्ट्रीय आणि राजकीय. नंतर तुम्ही समजावताना समाजिक, गांधीवादी, उदारमतवादी आणि नवी तत्त्वे असे वर्गीकरण केले. नक्की कोणत्या प्रकारे आम्ही अभ्यास करावा
Dr Preeti Raut
a year ago
अभ्यास तुम्हाला जे वर्गीकरण योग्य वाटेल तसा करा,
Dr Preeti Raut
a year ago
परंतू परिक्षे मध्ये कसाही प्रश्न येऊ शकतो .तुम्हाला सर्व अहित असावे ही मनीषा आहे