Company Logo

மாநில அரசில் ஆளுநரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் கடமைகள்.

Lesson 1 of 5 • 8 upvotes • 11:11 mins

Ramya Ramya

ஆளுநரின் நிர்வாக அதிகாரம்,,, தகுதிகள்,,, நிபந்தனைகள்,,,,, மன்னிக்கும் அதிகாரம்,,,, ஒப்புதல் மற்றும் இரத்து அதிகாரம்,,,,, மாநில அமைச்சர்களுக்குரிய விதிகள் மற்றும் விளக்கங்கள்.

warningNo internet connection