Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Gandhi Era (in Marathi)
madam राज्यसेवा पूर्व साठी काहि प्रश्नांना फोकस म्हणून कोणते topic करावे
Dr Preeti Raut
10 months ago
उद्या संध्याकाळी 7 ते 8 व 8:30 ते 9:30 माझे 2 live class आहेत त्यावेळी मी सराव प्रश्ने घेणार आहेत .ते मोफत आहेत पूर्णपणे. त्यात महत्वाचे topics आपण cover करण्याचा प्रयत्न करूयात...👍