வாகை: Course on History & Culture (வரலாறு மற்றும் பண்பாடு)

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாகை: Course on History & Culture (வரலாறு மற்றும் பண்பாடு)

Maruthumari Ramakrishnan

In this course, Maruthumari will provide in-depth knowledge of History & Culture. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited from t... Read more
Ended on Oct 30

Oct 4 - Oct 30, 2021

27 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 4 - 10

7 lessons

Oct

4

சிந்துவெளி நாகரிகம் - வகுப்பு

Lesson 1  •  Oct 4  •  1h 18m

Oct

5

சிந்துவெளி நாகரிகம் - தேர்வு

Lesson 2  •  Oct 5  •  1h 12m

Oct

6

குப்தர்கள் - வகுப்பு

Lesson 3  •  Oct 6  •  1h 31m

Oct

7

குப்தர்கள் - தேர்வு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Oct 7  •  1h 24m

Oct

8

டெல்லி சுல்தான்கள் - வகுப்பு

Lesson 5  •  Oct 8  •  1h 29m

Oct

9

டெல்லி சுல்தான்கள் - தேர்வு

Lesson 6  •  Oct 9  •  1h 2m

Oct

10

முகலாயர்கள் - வகுப்பு

Lesson 7  •  Oct 10  •  53m

Week 2

Oct 11 - 17

6 lessons

Oct

11

முகலாயர்கள் - தேர்வு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Class was cancelled by the Educator

Oct

12

மராத்தியர்கள் - வகுப்பு

Lesson 9  •  Oct 12  •  43m

Oct

13

மராத்தியர்கள் - தேர்வு

Lesson 10  •  Oct 13  •  59m

Oct

14

விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகள் - வகுப்பு

Lesson 11  •  Oct 14  •  19m

Oct

15

விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகள் - தேர்வு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Class was cancelled by the Educator

Oct

16

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - வகுப்பு

Lesson 13  •  Oct 16  •  1h 6m

Week 3

Oct 18 - 24

7 lessons

Oct

18

தென்னிந்திய வரலாறு - வகுப்பு

Lesson 14  •  Oct 18  •  39m

Oct

19

தென்னிந்திய வரலாறு - தேர்வு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Class was cancelled by the Educator

Oct

20

இந்திய பண்பாடு - வகுப்பு

Lesson 16  •  Oct 20  •  1h 26m

Oct

21

இந்திய பண்பாடு - தேர்வு

Lesson 17  •  Oct 21  •  1h 30m

Oct

22

19ம் & 20ம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் சமூக சமய சீர்திருத்தம் - வகுப்பு

Lesson 18  •  Oct 22  •  1h 14m

Oct

23

19ம் & 20ம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் சமூக சமய சீர்திருத்தம் - தேர்வு, சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 19  •  Oct 23  •  54m

Oct

24

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - தேர்வு

Lesson 20  •  Oct 24  •  1h 26m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd