ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೋರ್ಸ್

Ramesh U

In this course, Ramesh U will cover Kannada Grammar. This course will be helpful for aspirants preparing for Karnataka PSC. The course consists of 45 sessions with a duration of 60 minutes each. This course will... Read more
Ended on Mar 16

Feb 3 - Mar 16, 2023

45 lessons

1 quiz

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 30 - Feb 5

3 lessons

Feb

3

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ

Lesson 1  •  Feb 3  •  1h 4m

Feb

4

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಪರಿಚಯ

Lesson 2  •  Feb 4  •  1h 13m

Feb

5

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು

Lesson 3  •  Feb 5  •  1h 20m

Week 2

Feb 6 - 12

8 lessons

Feb

6

ವರ್ಣೊತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 4  •  Feb 6  •  1h 11m

Feb

7

ಕೇಶಿರಾಜ ಮತ್ತು ವರ್ಣಗಳು

Lesson 5  •  Feb 7  •  1h 2m

Feb

8

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಪದಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 6  •  Feb 8  •  1h 6m

Feb

9

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಪದಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 7  •  Feb 9  •  1h 10m

Feb

10

ಸಂಧಿಗಳು - ಭಾಗ I ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 8  •  Feb 10  •  1h 13m

Feb

11

ಸಂಧಿಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 9  •  Feb 11  •  1h 9m

Feb

12

ಸಂಧಿಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 10  •  Feb 12  •  1h 20m

Feb

12

ನಾಮಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 11  •  Feb 12  •  1h 12m

Week 3

Feb 13 - 19

8 lessons

Feb

13

ನಾಮಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು - ಭಾಗ II ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 12  •  Feb 13  •  1h 5m

Feb

14

ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಕಾರಕಾರ್ಥಕಗಳು

Lesson 13  •  Feb 14  •  1h 17m

Feb

15

ವಚನಗಳು

Lesson 14  •  Feb 15  •  1h 11m

Feb

16

ಲಿಂಗಗಳು

Lesson 15  •  Feb 16  •  1h 14m

Feb

17

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು - ಭಾಗ I ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 16  •  Feb 17  •  1h 11m

Feb

18

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 17  •  Feb 18  •  1h 10m

Feb

19

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 18  •  Feb 19  •  1h 10m

Feb

19

ಸಮಾಸಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 19  •  Feb 19  •  1h 8m

+ See all lessons