എസ് സി ഇ ആർ ടി ക്ലാസ് 11 ഒപ്പം 12: ഭൂമി ശാസ്ത്രം - കേരള പി എസ് സി

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

എസ് സി ഇ ആർ ടി ക്ലാസ് 11 ഒപ്പം 12: ഭൂമി ശാസ്ത്രം - കേരള പി എസ് സി

Rajesh S R

എല്ലാവിധ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി എസ് സി ഇ ആർ ടി ക്ലാസ് 11 & 12: ഭൂമി ശാസ്ത്രം സമ്പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുന്നു. പഠിക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷയി ആയിരിക്കും • ഓരോ ക്ലാസും ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം • ആകെ 36 ക്ലാസുകൾ • 2022... Read more
Ended on Nov 25

Oct 3 - Nov 25, 2022

36 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 3 - 9

5 lessons

5 practices

Oct

3

ഭൂവിജ്ഞാനീയം ഒരു വൈജ്ഞാനിക ശാസ്ത്ര ശാഖ - ഭാഗം I

Lesson 1  •  Oct 3  •  1h 2m

Oct

4

ഭൂവിജ്ഞാനീയം ഒരു വൈജ്ഞാനിക ശാസ്ത്ര ശാഖ - ഭാഗം II

Lesson 2  •  Oct 4  •  1h 2m

Oct

5

ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവവും ആന്തരികാഘടനയും - ഭാഗം I

Lesson 3  •  Oct 5  •  1h

Oct

6

ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവവും ആന്തരികാഘടനയും - ഭാഗം II

Lesson 4  •  Oct 6  •  1h 3m

Oct

7

ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവവും ആന്തരികാഘടനയും - ഭാഗം III ഒപ്പം സംശയ നിവാരണവും

Lesson 5  •  Oct 7  •  1h 3m

Week 2

Oct 10 - 16

5 lessons

5 practices

Oct

10

ഭൗമ പ്രക്രിയകൾ - ഭാഗം I

Lesson 6  •  Oct 10  •  1h 1m

Oct

11

ഭൗമ പ്രക്രിയകൾ - ഭാഗം II

Lesson 7  •  Oct 11  •  1h 3m

Oct

13

ചരിവ് തല പ്രക്രിയകൾ - ഭാഗം I

Lesson 8  •  Oct 13  •  1h 3m

Oct

14

ചരിവ് തല പ്രക്രിയകൾ - ഭാഗം II

Lesson 9  •  Oct 14  •  1h 3m

Oct

15

ഭൂജലം - ഭാഗം I ഒപ്പം സംശയ നിവാരണവും

Lesson 10  •  Oct 15  •  1h 6m

Week 3

Oct 17 - 23

5 lessons

5 practices

Oct

17

ഭൂജലം - ഭാഗം II

Lesson 11  •  Oct 17  •  1h

Oct

18

അരുവികൾ - ഭാഗം I

Lesson 12  •  Oct 18  •  1h 5m

Oct

19

അരുവികൾ - ഭാഗം II

Lesson 13  •  Oct 19  •  1h

Oct

20

കാറ്റ് - ഭാഗം I

Lesson 14  •  Oct 20  •  1h

Oct

21

കാറ്റ് - ഭാഗം II ഒപ്പം സംശയ നിവാരണവും

Lesson 15  •  Oct 21  •  1h 1m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection