കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്

Rajesh S R

ഈ കോഴ്‌സിൽ, കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ രാജേഷ് എസ് ആർ സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളും. കോഴ്‌സിൽ 66 സെഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഓരോന്നിനും 60 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുണ്ട്. 10, 12, ബിരുദതല പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്... Read more
Started on Feb 8

Feb 8 - Apr 21, 2023

66 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 6 - 12

5 lessons

5 practices

Feb

8

ധാതുക്കളും വ്യവസായവും - ഭാഗം I

Lesson 1  •  Feb 8  •  1h 5m

Feb

9

ധാതുക്കളും വ്യവസായവും - ഭാഗം II

Lesson 2  •  Feb 9  •  1h 4m

Feb

10

അടിസ്ഥാന ഭൂമിശാസ്ത്രം

Lesson 3  •  Feb 10  •  1h 9m

Feb

11

കൃഷി ഭാഗം 1 & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 4  •  Feb 11  •  1h 11m

Feb

12

കൃഷി ഭാഗം 2

Lesson 5  •  Feb 12  •  1h 6m

Week 2

Feb 13 - 19

7 lessons

1 practice

Feb

13

ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറ

Lesson 6  •  Feb 13  •  1h 4m

Feb

14

വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം

Lesson 7  •  Feb 14  •  1h 14m

Feb

15

കൃഷി - ഭാഗം I & സംശയ നിവാരണ

Lesson 8  •  Feb 15  •  1h 15m

Feb

16

ഭൂപടങ്ങൾ & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 9  •  Feb 16  •  1h 3m

Feb

17

അക്ഷാംശ രേഖകൾ

Lesson 10  •  Feb 17  •  1h 8m

Feb

18

കേരള ഭൂമി ശാസ്ത്രം ഭാഗം 1

Lesson 11  •  Feb 18  •  1h 11m

Feb

19

കേരള ഭൂമി ശാസ്ത്രം ഭാഗം 2

Lesson 12  •  Feb 19  •  1h 2m

Week 3

Feb 20 - 26

7 lessons

Feb

20

രേഖാംശ രേഖകൾ

Lesson 13  •  Feb 20  •  1h 13m

Feb

21

അന്തരീക്ഷ ഘടന

Lesson 14  •  Feb 21  •  1h 1m

Feb

22

കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 15  •  Feb 22  •  1h 14m

Feb

23

മേഘങ്ങൾ & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 16  •  Feb 23  •  1h 6m

Feb

24

സമുദ്ര പഠനം

Lesson 17  •  Feb 24  •  1h 5m

Feb

25

കേരള ജിയോളജി - ഒന്നാം ഭാഗം

Lesson 18  •  Feb 25  •  1h 6m

Feb

26

കേരളത്തിലെ നദികൾ - രണ്ടാം ഭാഗം

Lesson 19  •  Feb 26  •  1h 11m

+ See all lessons