എൽപി/യുപി പരീക്ഷക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനം - കേരള പി.എസ്.സി

Thumbnail
Malayalam

എൽപി/യുപി പരീക്ഷക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനം - കേരള പി.എസ്.സി

Mansoorali Kappungal

ഈ കോഴ്സിൽ എൽപി/യുപി പരീക്ഷകൾക്ക് വരുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് മൻസൂർ അലി കാപ്പുകൾ നൽകും. എൽപി/യുപി പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്സ് സഹായകമാകും. വിഷയവുമ... Read more
Ended on Jul 19

Jan 30 - Jul 19, 2023

18 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

332
Malayalam
Kerala Specific
Kerala Renaissance - Mock Test - Part I
27th Feb • 1h

Schedule

Jan 30 - Jul 19

18 lessons

Jan

30

രേഖാംശ

Lesson 1  •  Jan 30  •  1h 6m

Feb

1

ഹിമാലയൻ നദികൾ- സിന്ധു & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 2  •  Feb 1  •  1h 8m

Feb

2

ഹിമാലയൻ നദികൾ- ഗംഗ ഹിമാലയൻ നദികൾ- ബ്രഹ്മപുത്ര

Lesson 3  •  Feb 2  •  55m

Feb

4

ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങൾ

Lesson 4  •  Feb 4  •  1h

Feb

6

ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി

Lesson 5  •  Feb 6  •  1h 4m

Feb

7

ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഭാഗം II & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 6  •  Feb 7  •  58m

Feb

9

ഉപദ്വീപീയ നദികൾ - ഭാഗം I

Lesson 7  •  Feb 9  •  1h 9m

Feb

10

തുറമുഖങ്ങൾ

Lesson 8  •  Feb 10  •  1h 8m

Feb

14

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ

Lesson 9  •  Feb 14  •  1h 5m

Feb

14

ലക്ഷദ്വീപ്

Lesson 10  •  Feb 14  •  1h 6m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd