എൽപി/യുപി പരീക്ഷക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനം - കേരള പി.എസ്.സി

Thumbnail
Malayalam

എൽപി/യുപി പരീക്ഷക്കുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനം - കേരള പി.എസ്.സി

Mansoorali Kappungal

ഈ കോഴ്സിൽ എൽപി/യുപി പരീക്ഷകൾക്ക് വരുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് മൻസൂർ അലി കാപ്പുകൾ നൽകും. എൽപി/യുപി പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്സ് സഹായകമാകും. വിഷയവുമ... Read more
Started on Jan 30

Jan 30 - May 28, 2023

34 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 30 - Feb 5

4 lessons

Jan

30

രേഖാംശ

Lesson 1  •  Jan 30  •  1h 6m

Feb

1

ഹിമാലയൻ നദികൾ- സിന്ധു & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 2  •  Feb 1  •  1h 8m

Feb

2

ഹിമാലയൻ നദികൾ- ഗംഗ ഹിമാലയൻ നദികൾ- ബ്രഹ്മപുത്ര

Lesson 3  •  Feb 2  •  55m

Feb

4

ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങൾ

Lesson 4  •  Feb 4  •  1h

Week 2

Feb 6 - 12

4 lessons

Feb

6

ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി

Lesson 5  •  Feb 6  •  1h 4m

Feb

7

ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഭാഗം II & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 6  •  Feb 7  •  58m

Feb

9

ഉപദ്വീപീയ നദികൾ - ഭാഗം I

Lesson 7  •  Feb 9  •  1h 9m

Feb

10

തുറമുഖങ്ങൾ

Lesson 8  •  Feb 10  •  1h 8m

Week 3

Feb 13 - 19

3 lessons

Feb

14

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ

Lesson 9  •  Feb 14  •  1h 5m

Feb

14

ലക്ഷദ്വീപ്

Lesson 10  •  Feb 14  •  1h 6m

Feb

15

തീരപ്രദേശങ്ങൾ

Lesson 11  •  Feb 15  •  1h 8m

+ See all lessons