திலகம் : இந்திய தேசிய இயக்கம்

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

திலகம் : இந்திய தேசிய இயக்கம்

Umar M

இந்த பாடத்திட்டத்தில், உமர் - நவீன இந்தியா மற்றும் இந்திய தேசிய இயக்கம் பற்றிய ஆழமான அறிவை வழங்குவார். TNPSC க்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்தப் படிப்பு உதவியாக இருக்கும். வகுப்பு தேதிகள் மற்றும் நேரங்கள் மற்று... Read more
Ended on Dec 27

Nov 23 - Dec 27, 2022

25 lessons

1 quiz

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 21 - 27

5 lessons

Nov

23

இந்தியாவிற்கு ஐரோப்பியர்களின் வருகை - I

Lesson 1  •  Nov 23  •  1h 31m

Nov

24

இந்தியாவிற்கு ஐரோப்பியர்களின் வருகை - II

Lesson 2  •  Nov 24  •  1h 30m

Nov

25

ஆங்கிலேயர்கள் போர்களின் மூலம் தங்களது எல்லைகளை விரிவாக்குதல் - I

Lesson 3  •  Nov 25  •  1h 31m

Nov

26

ஆங்கிலேயர்கள் போர்களின் மூலம் தங்களது எல்லைகளை விரிவாக்குதல் - II, மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Nov 26  •  1h 24m

Nov

27

முக்கிய புரட்சிகள் - I

Lesson 5  •  Nov 27  •  1h 29m

Week 2

Nov 28 - Dec 4

2 lessons

Nov

28

முக்கிய புரட்சிகள் - II

Lesson 6  •  Nov 28  •  10m

Dec

2

தமிழ் நாட்டில் சமுதாய மாற்றங்கள் - I

Lesson 7  •  Dec 2  •  1h 30m

Week 3

Dec 5 - 11

5 lessons

Dec

5

தமிழ் நாட்டில் சமுதாய மாற்றங்கள் - II

Lesson 8  •  Dec 5  •  1h 1m

Dec

7

இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ் நாட்டின் பங்கு - II மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 9  •  Dec 7  •  1h 28m

Dec

8

மிதவாதிகள் காலம் - I

Lesson 10  •  Dec 8  •  1h 29m

Dec

9

மிதவாதிகள் காலம் - II

Lesson 11  •  Dec 9  •  1h 28m

Dec

10

இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ் நாட்டின் பங்கு - I

Lesson 12  •  Dec 10  •  1h 28m

+ See all lessons