வாகை:நவீன இந்தியா குறித்த பாடநெறி

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாகை:நவீன இந்தியா குறித்த பாடநெறி

Umar M

In this course, Umar M will provide in-depth knowledge of the Modern India. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited by the cours... Read more
Ended on Mar 21

Feb 9 - Mar 21, 2022

36 lessons

1 quiz

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 7 - 13

4 lessons

Feb

9

நவீன கால இந்தியா அறிமுகம் - III

Lesson 1  •  Feb 9  •  1h 39m

Feb

10

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 2  •  Feb 10  •  1h 37m

Feb

11

நவீன கால இந்தியா அறிமுகம் - IV

Lesson 3  •  Feb 11  •  1h 39m

Feb

12

ஆங்கிலேயர்களின் போர்கள் பகுதி - I

Lesson 4  •  Feb 12  •  1h 30m

Week 2

Feb 14 - 20

6 lessons

Feb

14

ஆங்கிலேயர்களின் போர்கள் பகுதி - II

Lesson 5  •  Feb 14  •  1h 46m

Feb

15

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 6  •  Feb 15  •  1h 37m

Feb

16

ஆங்கிலேயர்களின் போர்கள் பகுதி - III

Lesson 7  •  Feb 16  •  1h 3m

Feb

17

ஆங்கிலேயர்களின் போர்கள் பகுதி - IV

Lesson 8  •  Feb 17  •  1h 41m

Feb

18

முக்கிய புரட்சிகள்- பகுதி - I

Lesson 9  •  Feb 18  •  1h 34m

Feb

19

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 10  •  Feb 19  •  1h 44m

Week 3

Feb 21 - 27

7 lessons

Feb

21

முக்கிய புரட்சிகள்-II

Lesson 11  •  Feb 21  •  1h 31m

Feb

22

முக்கிய புரட்சிகள்-III

Lesson 12  •  Feb 22  •  1h 34m

Feb

23

முக்கிய புரட்சிகள்-IV

Lesson 13  •  Feb 23  •  1h 43m

Feb

24

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 14  •  Feb 24  •  1h 30m

Feb

25

சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் - I

Lesson 15  •  Feb 25  •  1h 38m

Feb

26

சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் - II

Lesson 16  •  Feb 26  •  1h 32m

Feb

26

நவீன கால இந்தியா அறிமுகம் - I

Lesson 17  •  Feb 26  •  1h 6m

+ See all lessons