வாள் எடுத்து வாழவைத்த வரலாறு

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாள் எடுத்து வாழவைத்த வரலாறு

Umar M

In this course, Umar will provide in-depth knowledge of History. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited from the course. All do... Read more
Ended on Jul 3

Jun 1 - Jul 3, 2021

27 lessons

2 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 31 - Jun 6

5 lessons

Jun

1

முக்கியமான தலைமை ஆளுநர்கள் பகுதி - I

Lesson 1  •  Jun 1  •  1h 40m

Jun

2

முக்கியமான தலைமை ஆளுநர்கள் பகுதி - II

Lesson 2  •  Jun 2  •  1h 35m

Jun

3

முக்கியமான தலைமை ஆளுநர்கள் பகுதி - III

Lesson 3  •  Jun 3  •  1h 42m

Jun

4

முக்கியமான தலைமை ஆளுநர்கள் பகுதி - IV & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Jun 4  •  1h 41m

Jun

5

முக்கிய சதி வழக்குகள் - I

Lesson 5  •  Jun 5  •  1h 46m

Week 2

Jun 7 - 13

5 lessons

Jun

7

முக்கிய சதி வழக்குகள் - II

Lesson 6  •  Jun 7  •  1h 51m

Jun

8

முக்கிய சதி வழக்குகள் - III

Lesson 7  •  Jun 8  •  1h 37m

Jun

9

முக்கிய சதி வழக்குகள் - IV & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 8  •  Jun 9  •  1h 34m

Jun

10

நவீன கால இந்தியா - I

Lesson 9  •  Jun 10  •  1h 48m

Jun

11

நவீன கால இந்தியா - II

Lesson 10  •  Jun 11  •  1h 33m

Week 3

Jun 14 - 20

6 lessons • 1 quiz

Jun

14

நவீன கால இந்தியா - III

Lesson 11  •  Jun 14  •  1h 34m

Jun

15

நவீன கால இந்தியா - IV & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 12  •  Jun 15  •  1h 42m

Jun

16

இடைக்கால இந்தியா அறிமுகம் - I

Lesson 13  •  Jun 16  •  1h 42m

Jun

17

இடைக்கால இந்தியா அறிமுகம் - II

Lesson 14  •  Jun 17  •  1h 29m

Jun

18

டெல்லி சுல்தான்கள் - I

Lesson 15  •  Jun 18  •  1h 18m

Jun

19

டெல்லி சுல்தான்கள் - II & சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 16  •  Jun 19  •  1h 40m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 1  •  Missed  •  Jun 19

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd