வாகை: Course on History & Culture (வரலாறு மற்றும் பண்பாடு)

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாகை: Course on History & Culture (வரலாறு மற்றும் பண்பாடு)

Maruthumari Ramakrishnan

In this course, Maruthumari will provide in-depth knowledge of History & Culture. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited from t... Read more
Ended on Oct 30

Oct 4 - Oct 30, 2021

27 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 4 - 10

7 lessons

Oct

4

சிந்துவெளி நாகரிகம் - வகுப்பு

Lesson 1  •  Oct 4  •  1h 18m

Oct

5

சிந்துவெளி நாகரிகம் - தேர்வு

Lesson 2  •  Oct 5  •  1h 12m

Oct

6

குப்தர்கள் - வகுப்பு

Lesson 3  •  Oct 6  •  1h 31m

Oct

7

குப்தர்கள் - தேர்வு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Oct 7  •  1h 24m

Oct

8

டெல்லி சுல்தான்கள் - வகுப்பு

Lesson 5  •  Oct 8  •  1h 29m

Oct

9

டெல்லி சுல்தான்கள் - தேர்வு

Lesson 6  •  Oct 9  •  1h 2m

Oct

10

முகலாயர்கள் - வகுப்பு

Lesson 7  •  Oct 10  •  53m

Week 2

Oct 11 - 17

6 lessons

Oct

11

முகலாயர்கள் - தேர்வு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Class was cancelled by the Educator

Oct

12

மராத்தியர்கள் - வகுப்பு

Lesson 9  •  Oct 12  •  43m

Oct

13

மராத்தியர்கள் - தேர்வு

Lesson 10  •  Oct 13  •  59m

Oct

14

விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகள் - வகுப்பு

Lesson 11  •  Oct 14  •  19m

Oct

15

விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகள் - தேர்வு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Class was cancelled by the Educator

Oct

16

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - வகுப்பு

Lesson 13  •  Oct 16  •  1h 6m

Week 3

Oct 18 - 24

7 lessons

Oct

18

தென்னிந்திய வரலாறு - வகுப்பு

Lesson 14  •  Oct 18  •  39m

Oct

19

தென்னிந்திய வரலாறு - தேர்வு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Class was cancelled by the Educator

Oct

20

இந்திய பண்பாடு - வகுப்பு

Lesson 16  •  Oct 20  •  1h 26m

Oct

21

இந்திய பண்பாடு - தேர்வு

Lesson 17  •  Oct 21  •  1h 30m

Oct

22

19ம் & 20ம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் சமூக சமய சீர்திருத்தம் - வகுப்பு

Lesson 18  •  Oct 22  •  1h 14m

Oct

23

19ம் & 20ம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் சமூக சமய சீர்திருத்தம் - தேர்வு, சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 19  •  Oct 23  •  54m

Oct

24

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - தேர்வு

Lesson 20  •  Oct 24  •  1h 26m

+ See all lessons