സിവിക്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്: ലെവൽ XII പ്രിലിംസ്‌ - Kerala PSC

Thumbnail
Malayalam

സിവിക്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്: ലെവൽ XII പ്രിലിംസ്‌ - Kerala PSC

Bobby Raj S S

ഈ കോഴ്‌സിൽ ബോബി രാജ് എസ് എസ് സിവിക്‌സിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും.. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. കോഴ്‌സും നോട്ടുകളും മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാക്... Read more
Started on Mar 9

Mar 9 - Apr 13, 2023

22 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 6 - 12

5 lessons

Mar

9

ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് - ഭാഗം II

Class was cancelled by the Educator

Mar

10

സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് - ഭാഗം I

Class was cancelled by the Educator

Mar

10

പൊതുഭരണം: സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനരീതിയും - ഭാഗം I

Class was cancelled by the Educator

Mar

11

സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് - ഭാഗം II

Class was cancelled by the Educator

Mar

12

ഇ - ഗവെർണൻസ്

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Mar 13 - 19

6 lessons

Mar

13

വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും നിയമവും

Class was cancelled by the Educator

Mar

14

ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും - ഭാഗം I

Class was cancelled by the Educator

Mar

15

ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും - ഭാഗം II

Lesson 8  •  Mar 15  •  1h 3m

Mar

17

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ

Lesson 9  •  Mar 17  •  46m

Mar

19

സർക്കാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി, ലെജിസ്ലേച്ചർ

Lesson 10  •  Mar 19  •  21m

Mar

19

ഉപഭോക്ത്യ സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളൂം

Class was cancelled by the Educator

Week 3

Mar 20 - 26

2 lessons

Mar

20

തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം

Lesson 12  •  Mar 20  •  42m

Mar

23

ഭൂപരിഷ്കരണം

Lesson 13  •  Mar 23  •  29m

+ See all lessons