കേരളാ ഗവെർണൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - 10th Mains, Kerala PSC

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

കേരളാ ഗവെർണൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - 10th Mains, Kerala PSC

Bobby Raj S S

ഈ കോഴ്‌സിൽ ബോബി രാജ് എസ് എസ് കേരളാ ഗവെർണൻസിൻറെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. കോഴ്‌സും നോട്ടുകളും മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമ... Read more
Ended on Feb 22

Feb 1 - Feb 22, 2023

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 30 - Feb 5

5 lessons

Feb

1

കേരളം - സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ്

Lesson 1  •  Feb 1  •  27m

Feb

3

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ - ഭാഗം I

Lesson 2  •  Feb 3  •  50m

Feb

3

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 3  •  Feb 3  •  23m

Feb

4

വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ - ഭാഗം I

Lesson 4  •  Feb 4  •  31m

Feb

5

വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ - ഭാഗം II & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 5  •  Feb 5  •  39m

Week 2

Feb 6 - 12

1 lesson

Feb

9

തൊഴിലും ജോലിയും

Lesson 6  •  Feb 9  •  44m

Week 3

Feb 13 - 19

10 lessons

Feb

13

ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ - ഭാഗം II

Class was cancelled by the Educator

Feb

14

ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ - ഭാഗം II

Class was cancelled by the Educator

Feb

15

ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ - ഭാഗം III & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Class was cancelled by the Educator

Feb

15

ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ - ഭാഗം III

Class was cancelled by the Educator

Feb

16

സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം - ഭാഗം I

Class was cancelled by the Educator

Feb

17

സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം - ഭാഗം I

Class was cancelled by the Educator

Feb

17

ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ - ഭാഗം I & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Class was cancelled by the Educator

Feb

18

സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം - ഭാഗം III

Class was cancelled by the Educator

Feb

19

സാമൂഹ്യക്ഷേമം

Class was cancelled by the Educator

Feb

19

തണ്ണീർതട സംരക്ഷണം

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons