வாகை: Course on Aptitude & Mental Ability for Group I Prelims 2022

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாகை: Course on Aptitude & Mental Ability for Group I Prelims 2022

Gnanavel N

In this course, Gnanavel N will provide in-depth knowledge of Mental Ability. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited from the c... Read more
Ended on Mar 26

Jan 17 - Mar 26, 2022

60 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 17 - 23

6 lessons

Jan

17

அறிவுக்கூர்மை அறிமுகம்: குரூப் I பாடத்திட்டம் கலந்துரையாடல்: எண் முறைகள் - அடிப்படை கணக்குகள்

Lesson 1  •  Jan 17  •  1h 47m

Jan

18

எண் முறைகள் பகுதி II மற்றும் பயிற்சித் தேர்வு

Lesson 2  •  Jan 18  •  1h 53m

Jan

19

விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் - அடிப்படை கணக்குகள்

Lesson 3  •  Jan 19  •  1h 43m

Jan

20

விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் பகுதி II, மற்றும் சந்தேகங்களைத் தீர்த்தல்

Lesson 4  •  Jan 20  •  1h 50m

Jan

21

விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் பகுதி III, சமச்சீர் பாட புத்தக வினாக்கள்

Lesson 5  •  Jan 21  •  1h 49m

Jan

22

விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் தேர்வு - 30 கேள்விகள்

Lesson 6  •  Jan 22  •  1h 59m

Week 2

Jan 24 - 30

6 lessons

Jan

24

வயது கணக்குகள்: அடிப்படை - எளிய முறையில் தீர்வு - முந்தைய ஆண்டு கேள்விகள்

Lesson 7  •  Jan 24  •  1h 47m

Jan

25

வயது கணக்குகள் தேர்வு - 30 வினாக்கள் மற்றும் சந்தேகங்களைத் தீர்த்தல்

Lesson 8  •  Jan 25  •  1h 48m

Jan

26

பகடை மற்றும் கனசதுரம்

Lesson 9  •  Jan 26  •  1h 34m

Jan

27

சுருக்குதல் பகுதி I: அடிப்படை, எளிய முறையில் தீர்வு, முந்தைய ஆண்டு கேள்விகள்

Lesson 10  •  Jan 27  •  1h 43m

Jan

28

சுருக்குதல் பகுதி II: அடிப்படை, எளிய முறையில் தீர்வு, முந்தைய ஆண்டு கேள்விகள்

Lesson 11  •  Jan 28  •  1h 48m

Jan

29

சுருக்குதல் பகுதி III: சமச்சீர் பாட புத்தக வினாக்கள் மற்றும் சந்தேகங்களைத் தீர்த்தல்

Lesson 12  •  Jan 29  •  1h 50m

Week 3

Jan 31 - Feb 6

6 lessons

Jan

31

சுருக்குதல் பகுதி IV: சமச்சீர் பாட புத்தக கூற்று சம்பந்தமான வினாக்கள்

Lesson 13  •  Jan 31  •  1h 54m

Feb

1

சுருக்குதல் தேர்வு - 30 கேள்விகள்

Lesson 14  •  Feb 1  •  1h 46m

Feb

2

புதிர்கள் : எளிய முறையில் தீர்வு - முந்தைய ஆண்டு கேள்விகள்

Lesson 15  •  Feb 2  •  1h 43m

Feb

3

புதிர்கள்: காலண்டர், திசை கணக்குகள், மற்றும் சந்தேகங்களைத் தீர்த்தல்

Lesson 16  •  Feb 3  •  1h 49m

Feb

5

மீப்பெரு பொது காரணி & மீச்சிறு பொது மடங்கு : பகுதி – II

Lesson 17  •  Feb 5  •  1h 47m

Feb

6

மீப்பெரு பொது காரணி & மீச்சிறு பொது மடங்கு - எளிய முறையில் தீர்வு, முந்தைய ஆண்டு கேள்விகள் தீர்வு

Lesson 18  •  Feb 6  •  1h 43m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd