બંધારણ પર વિશેષ પરીક્ષા - ગુજરાત વર્ગ 3 પરીક્ષાઓ

Thumbnail
Gujarati

બંધારણ પર વિશેષ પરીક્ષા - ગુજરાત વર્ગ 3 પરીક્ષાઓ

Bloch Wasim

આ કોર્સમાં બ્લોચ વસીમ સર ભારતીય બંધારણ પર વિવિધ મુદ્દાઓની પરીક્ષાનું આયોજન કરેલ છે. ગુજરાત વર્ગ- 3 ની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ મદદરૂપ થશે. આ કોર્સ લગભગ 4 સત્રો સાથે 5 દિવસનો છે અને દરેક સ... Read more
Ended on Nov 28

Nov 24 - Nov 28, 2022

4 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Nov 24 - Nov 28

4 lessons

Nov

24

ભારતમાં બંધારણીય વિકાસનો ઇતિહાસ અને અનુચ્છેદ: ટેસ્ટ

Lesson 1  •  Nov 24  •  1h

Nov

25

ભારતની બંધારણ સભા અને વિશ્વના બંધારણો પ્રભાવ: ટેસ્ટ

Lesson 2  •  Nov 25  •  1h

Nov

27

ભારતનું બંધારણ મૂળભૂત અધિકાર અને નાગરિકતા: ટેસ્ટ

Lesson 3  •  Nov 27  •  1h

Nov

28

ભારતનું બંધારણ DPSP અને સંસદ: ટેસ્ટ

Lesson 4  •  Nov 28  •  1h

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd