નિષ્ઠા: Foundation Course on Indian Polity

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

નિષ્ઠા: Foundation Course on Indian Polity

Kamal Patel

In this course, Kamal Patel will provide in-depth knowledge of Indian Polity. The course will be helpful for aspirants preparing for GPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited from the co... Read more
Ended on Oct 31

Aug 26 - Oct 31, 2020

47 lessons

7 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Aug 24 - 30

2 lessons

Aug

26

બંધારણ , રાજ્ય ની સમજ , ભારતીય બંધારણ નો વિકાસ

Lesson 1  •  Aug 26  •  1h 32m

Aug

27

ભારતીય બંધારણની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ

Lesson 2  •  Aug 27  •  1h 32m

Week 2

Aug 31 - Sep 6

6 lessons • 1 quiz

Aug

31

સંઘ : તેના પ્રદેશો અને નાગરિકતા અને શંકા ક્લિયરિંગ સત્ર

Lesson 3  •  Aug 31  •  1h 35m

Sep

1

આપની મૂંઝવણોનું સમાધાન

Lesson 4  •  Sep 1  •  1h 31m

Sep

2

મૂળભૂત અધિકારો - I

Lesson 5  •  Sep 2  •  1h 33m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 1  •  Missed  •  Sep 3

Sep

3

મૂળભૂત અધિકારો - II

Lesson 6  •  Sep 3  •  1h 33m

Sep

4

મૂળભૂત અધિકારો - III અને શંકા ક્લિયરિંગ સત્ર

Lesson 7  •  Sep 4  •  1h 33m

Sep

6

આમુખ

Lesson 8  •  Sep 6  •  1h 32m

Week 3

Sep 7 - 13

5 lessons

Sep

7

મૂળભૂત અધિકારો - IV

Lesson 9  •  Sep 7  •  1h 36m

Sep

8

મૂળભૂત ફરજો

Lesson 10  •  Sep 8  •  1h 30m

Sep

9

રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો - I

Lesson 11  •  Sep 9  •  1h 27m

Sep

10

રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો - II અને શંકા ક્લિયરિંગ સત્ર

Lesson 12  •  Sep 10  •  1h 32m

Sep

11

બંધારણમાં સુધારા

Lesson 13  •  Sep 11  •  1h 30m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd