ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
Kannada

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್

Manjula D

In this course, Manjula D will discuss theory on science and Technology Related PSI, FDA & SDA It will be helpful for aspirants preparing for Karnataka PSC. The session will be conducted in Kannada and the notes... Read more
Ended on Dec 24

Dec 1 - Dec 24, 2022

24 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 28 - Dec 4

4 lessons

Dec

1

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

Lesson 1  •  Dec 1  •  1h 1m

Dec

2

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು

Lesson 2  •  Dec 2  •  1h 3m

Dec

3

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

Lesson 3  •  Dec 3  •  1h

Dec

4

ತುಕ್ಕು ತಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Dec 5 - 11

7 lessons

Dec

5

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

Lesson 5  •  Dec 5  •  1h 1m

Dec

6

ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣಾ ಸೆಷನ್

Lesson 6  •  Dec 6  •  1h 2m

Dec

7

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು

Lesson 7  •  Dec 7  •  1h 3m

Dec

8

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 8  •  Dec 8  •  1h 2m

Dec

9

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Lesson 9  •  Dec 9  •  1h

Dec

10

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

Lesson 10  •  Dec 10  •  1h

Dec

11

ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಸೂಚಕಗಳು

Lesson 11  •  Dec 11  •  58m

Week 3

Dec 12 - 18

7 lessons

Dec

12

ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣಾ ಸೆಷನ್

Lesson 12  •  Dec 12  •  1h 1m

Dec

13

ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು

Lesson 13  •  Dec 13  •  1h 2m

Dec

14

ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರು

Lesson 14  •  Dec 14  •  1h 3m

Dec

15

ಮಾರ್ಚಕ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನುಗಳು

Lesson 15  •  Dec 15  •  1h

Dec

16

ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು

Lesson 16  •  Dec 16  •  55m

Dec

17

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ

Lesson 17  •  Dec 17  •  55m

Dec

18

ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣಾ ಸೆಷನ್

Lesson 18  •  Dec 18  •  1h 2m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd