છેલ્લા છ મહિનાનાં મહત્ત્વના કરંટ અફેર્સ તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા માટે ખાસ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

છેલ્લા છ મહિનાનાં મહત્ત્વના કરંટ અફેર્સ તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક પરીક્ષા માટે ખાસ

Amit Shukla

In this session, Amit Shukla will cover current affairs. This course will be helpful for aspirants preparing for Gujarat Class 3 Exams. Learners at any stage of their preparation will be benefited from the cours... Read more
Ended on Jun 30

Jun 16 - Jun 30, 2022

13 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jun 13 - 19

2 lessons

Jun

16

જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ - I

Lesson 1  •  Jun 16  •  1h 28m

Jun

17

જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ - II

Lesson 2  •  Jun 17  •  1h 22m

Week 2

Jun 20 - 26

7 lessons

Jun

20

ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ - II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 3  •  Jun 20  •  1h 10m

Jun

21

ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ - I

Lesson 4  •  Jun 21  •  1h 31m

Jun

21

માર્ચ કરંટ અફેર્સ - I

Lesson 5  •  Jun 21  •  1h 13m

Jun

22

માર્ચ કરંટ અફેર્સ - II

Lesson 6  •  Jun 22  •  1h 21m

Jun

23

એપ્રીલ કરંટ અફેર્સ - I

Lesson 7  •  Jun 23  •  1h 31m

Jun

24

એપ્રીલ કરંટ અફેર્સ - II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 8  •  Jun 24  •  1h 6m

Jun

25

મે કરંટ અફેર્સ - I

Lesson 9  •  Jun 25  •  1h 2m

Week 3

Jun 27 - Jul 3

4 lessons

Jun

27

મે કરંટ અફેર્સ - II

Lesson 10  •  Jun 27  •  1h 13m

Jun

28

જૂન કરંટ અફેર્સ - I

Lesson 11  •  Jun 28  •  1h 12m

Jun

29

જૂન કરંટ અફેર્સ - II

Lesson 12  •  Jun 29  •  1h 19m

Jun

30

છેલ્લા છ મહિના ના કરંટ અફેર્સ ટેસ્ટ અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 13  •  Jun 30  •  1h 1m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd