વર્ગ 1/2 અને Dy.SO પરીક્ષા માટે ડેઈલી કરંટ અફેર્સ - GPSC

Thumbnail
Gujarati

વર્ગ 1/2 અને Dy.SO પરીક્ષા માટે ડેઈલી કરંટ અફેર્સ - GPSC

Amit Shukla

આ કોર્સમાં અમિત શુક્લા દૈનિક વર્તમાન બાબતોની ચર્ચા કરશે. ગુજરાત PSC ની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની તૈયારીના કોઈપણ તબક્કે અભ્યાસક્રમ દ્વારા લાભ મેળવશે. કોર્સમાં શંકા દૂર કરવાના... Read more
Ended on Mar 31

Mar 2 - Mar 31, 2023

22 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 27 - Mar 5

2 lessons

Mar

2

2 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 1  •  Mar 2  •  54m

Mar

3

3 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Mar 6 - 12

5 lessons

Mar

6

6 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 3  •  Mar 6  •  1h 1m

Mar

7

7 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ & Doubt clearing session

Lesson 4  •  Mar 7  •  56m

Mar

8

8 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 5  •  Mar 8  •  29m

Mar

9

9 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 6  •  Mar 9  •  42m

Mar

10

10 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 7  •  Mar 10  •  35m

Week 3

Mar 13 - 19

5 lessons

Mar

13

13 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ & Doubt clearing session

Lesson 8  •  Mar 13  •  52m

Mar

14

14 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 9  •  Mar 14  •  1h 3m

Mar

15

15 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 10  •  Mar 15  •  55m

Mar

16

16 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 11  •  Mar 16  •  59m

Mar

17

17 માર્ચ ડેઇલી કરંટ અફેર્સ & Doubt clearing session

Lesson 12  •  Mar 17  •  41m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd