ವಿಜಯ್: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ FDA/SDA ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ವಿಜಯ್: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ FDA/SDA ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ

Sharanayya Bhandarimath

In this course, Sharanayya Bhandarimath will provide in-depth knowledge of the Indian Constitution. The course will be helpful for aspirants preparing for Karnataka PSC. Learners at any stage of their preparatio... Read more
Ended on Jun 28

May 22 - Jun 28, 2022

38 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

Kannada
Geography
Karnataka Geography - Part XII
27th Feb • 1h

Week 1

May 16 - 22

1 lesson

1 practice

May

22

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪೀಠಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲ್ಪನೆ

Lesson 1  •  May 22  •  1h 30m

Week 2

May 23 - 29

7 lessons

1 practice

May

23

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ - I

Lesson 2  •  May 23  •  1h 23m

May

24

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ - II

Lesson 3  •  May 24  •  1h 26m

May

25

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Class was cancelled by the Educator

May

26

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 5  •  May 26  •  1h 31m

May

27

ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳು, ಪೌರತ್ವ

Class was cancelled by the Educator

May

28

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು- ಭಾಗ - I

Class was cancelled by the Educator

May

29

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 8  •  May 29  •  1h 5m

Week 3

May 30 - Jun 5

7 lessons

May

30

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು- ಭಾಗ -2, ರಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

Lesson 9  •  May 30  •  1h 9m

May

31

ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು

Class was cancelled by the Educator

Jun

1

ಮೂಲ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

Lesson 11  •  Jun 1  •  1h 2m

Jun

2

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Jun 2  •  1h 14m

Jun

3

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

Lesson 13  •  Jun 3  •  8m

Jun

4

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು

Lesson 14  •  Jun 4  •  1h 12m

Jun

5

ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರಗಳು,ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು

Lesson 15  •  Jun 5  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd