ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
Kannada

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Chidanand Padadale

ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ (Ecology)ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ (Ecology) ಕೋರ್ಸ್ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. Read more
Ended on Jan 31

Jan 19 - Jan 31, 2024

18 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 15 - 21

3 lessons

Jan

19

ಪರಿಸರದ ಪರಿಚಯ

Class was cancelled by the Educator

Jan

20

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Jan

21

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ- ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Jan 22 - 28

9 lessons

Jan

22

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಭಾಗ III

Class was cancelled by the Educator

Jan

23

ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Jan

24

ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Jan

25

ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ - ಭಾಗ III

Class was cancelled by the Educator

Jan

26

ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ - ಭಾಗ IV

Class was cancelled by the Educator

Jan

27

ಪರಿಸರ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Jan

27

ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Jan

28

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Jan

28

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ

Class was cancelled by the Educator

Week 3

Jan 29 - Feb 4

6 lessons

Jan

29

ಪರಿಸರ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Jan

29

ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ - ಭಾಗ III

Class was cancelled by the Educator

Jan

30

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿವೇಶನ

Class was cancelled by the Educator

Jan

30

ಜೀವಿವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

Class was cancelled by the Educator

Jan

31

ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Jan

31

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd