ગુજરાત વર્ગ 3 ની પરીક્ષાઓ પર શંકા નિવારણ કોર્સ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ગુજરાત વર્ગ 3 ની પરીક્ષાઓ પર શંકા નિવારણ કોર્સ

Bloch Wasim

આ કોર્સમાં બ્લોચ વસીમ ગુજરાતની કલા અને સંસ્કૃતિ વિશેની શંકાઓ દૂર કરશે. આ કોર્સ ગુજરાત વર્ગ-3ની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે મદદરૂપ થશે. શંકા ક્લીયરિંગ સત્રો દરમિયાન વિષય સંબંધિત તમામ શંકાઓને સ્પષ્ટ ક... Read more
Ended on Oct 30

Oct 27 - Oct 30, 2022

4 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Oct 27 - Oct 30

4 lessons

Oct

27

ગુજરાતના લોક મેળાઓ શંકા સાફ

Lesson 1  •  Oct 27  •  1h

Oct

28

ગુજરાતના લોક ઉત્સવ શંકા સાફ

Lesson 2  •  Oct 28  •  1h

Oct

29

ગુજરાતના લોક નૃત્ય શંકા સાફ

Lesson 3  •  Oct 29  •  1h

Oct

30

ગુજરાતના લોક વાદ્ય શંકા સાફ

Lesson 4  •  Oct 30  •  1h

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd