CTI ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, RD, PRI ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

Thumbnail
Kannada

CTI ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, RD, PRI ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

Irappa Gurulingappa Chougala

ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಐ ಜಿ ಚೌಗಲಾ ಸರ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ರಾಜವಂಶಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಗಳು; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಿದೆಗಳು; ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭ... Read more
Ended on Dec 25

Nov 6 - Dec 25, 2023

50 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

395
Kannada
Current Affairs
PC, PSI, CTI, PDO, KAS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ GK MCQ ಗಳು
9th Jan • 1h

Week 1

Nov 6 - 12

7 lessons

Nov

6

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 1

Lesson 1  •  Nov 6  •  1h 5m

Nov

7

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 2

Lesson 2  •  Nov 7  •  1h 3m

Nov

8

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 3

Lesson 3  •  Nov 8  •  1h 2m

Nov

9

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ & ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವಾರಣೆ : Session 4

Lesson 4  •  Nov 9  •  1h 5m

Nov

10

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 5

Lesson 5  •  Nov 10  •  1h 4m

Nov

11

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 6

Lesson 6  •  Nov 11  •  1h

Nov

12

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 7

Lesson 7  •  Nov 12  •  1h 2m

Week 2

Nov 13 - 19

7 lessons

Nov

13

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ & ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವಾರಣೆ : Session 8

Lesson 8  •  Nov 13  •  1h 5m

Nov

14

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 9

Lesson 9  •  Nov 14  •  1h

Nov

15

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 10

Lesson 10  •  Nov 15  •  1h 3m

Nov

16

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 11

Lesson 11  •  Nov 16  •  1h 6m

Nov

17

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ & ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವಾರಣೆ : Session 12

Lesson 12  •  Nov 17  •  1h 7m

Nov

18

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 13

Lesson 13  •  Nov 18  •  1h

Nov

19

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 14

Lesson 14  •  Nov 19  •  1h 1m

Week 3

Nov 20 - 26

6 lessons

Nov

20

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ : Session 15

Lesson 15  •  Nov 20  •  1h 3m

Nov

21

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : Session 1

Lesson 16  •  Nov 21  •  1h 6m

Nov

22

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : Session 2

Lesson 17  •  Nov 22  •  1h 6m

Nov

23

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : Session 3

Lesson 18  •  Nov 23  •  1h 6m

Nov

24

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು & ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವಾರಣೆ : Session 4

Lesson 19  •  Nov 24  •  1h 2m

Nov

25

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : Session 5

Lesson 20  •  Nov 25  •  1h 3m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd