ആനുകാലികം/കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോഴ്സ്

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

ആനുകാലികം/കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോഴ്സ്

Asif T

ഈ കോഴ്‌സിൽ, ആസിഫ് ടി പ്രധാനപ്പെട്ട നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. തിയറി ക്ലാസുകളും പുതിയ മോഡൽ പ്രാക്ടീസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ക്ലാസുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകും. 90 മ... Read more
Ended on Jan 26

Dec 9, 2022 - Jan 26, 2023

34 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Dec 5 - 11

1 lesson

Dec

9

ഭൂമിശാസ്ത്രം - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം I

Lesson 1  •  Dec 9  •  1h 9m

Week 2

Dec 12 - 18

5 lessons

Dec

12

ഭൂമിശാസ്ത്രം - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 2  •  Dec 12  •  1h 9m

Dec

13

ഭൂമിശാസ്ത്രം - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം III

Lesson 3  •  Dec 13  •  1h 4m

Dec

14

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം I

Lesson 4  •  Dec 14  •  1h 1m

Dec

15

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 5  •  Dec 15  •  1h 8m

Dec

16

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം III

Lesson 6  •  Dec 16  •  1h 4m

Week 3

Dec 19 - 25

5 lessons

Dec

19

ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 7  •  Dec 19  •  1h 12m

Dec

20

ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം III

Lesson 8  •  Dec 20  •  1h 6m

Dec

21

കലാ സാംസ്കാരികം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം I

Lesson 9  •  Dec 21  •  1h 6m

Dec

22

കലാ സാംസ്കാരികം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 10  •  Dec 22  •  1h 3m

Dec

23

കലാ സാംസ്കാരികം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം III

Lesson 11  •  Dec 23  •  1h

+ See all lessons