ആനുകാലികം/കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോഴ്സ്

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

ആനുകാലികം/കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോഴ്സ്

Asif T

ഈ കോഴ്‌സിൽ, ആസിഫ് ടി പ്രധാനപ്പെട്ട നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. തിയറി ക്ലാസുകളും പുതിയ മോഡൽ പ്രാക്ടീസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ക്ലാസുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകും. 90 മ... Read more
Ended on Jan 26

Dec 9, 2022 - Jan 26, 2023

34 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

324
Malayalam
Syllabus & Preparation
ഓപ്പറേഷൻ അടിത്തറ : കറന്റ് അഫേഴ്‌സ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ..!!
5th Dec • 1h

Week 1

Dec 5 - 11

1 lesson

Dec

9

ഭൂമിശാസ്ത്രം - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം I

Lesson 1  •  Dec 9  •  1h 9m

Week 2

Dec 12 - 18

5 lessons

Dec

12

ഭൂമിശാസ്ത്രം - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 2  •  Dec 12  •  1h 9m

Dec

13

ഭൂമിശാസ്ത്രം - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം III

Lesson 3  •  Dec 13  •  1h 4m

Dec

14

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം I

Lesson 4  •  Dec 14  •  1h 1m

Dec

15

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 5  •  Dec 15  •  1h 8m

Dec

16

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം III

Lesson 6  •  Dec 16  •  1h 4m

Week 3

Dec 19 - 25

5 lessons

Dec

19

ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 7  •  Dec 19  •  1h 12m

Dec

20

ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും - ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം III

Lesson 8  •  Dec 20  •  1h 6m

Dec

21

കലാ സാംസ്കാരികം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം I

Lesson 9  •  Dec 21  •  1h 6m

Dec

22

കലാ സാംസ്കാരികം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 10  •  Dec 22  •  1h 3m

Dec

23

കലാ സാംസ്കാരികം ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ - ഭാഗം III

Lesson 11  •  Dec 23  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd