ગુજરાત વર્ગ 3 ની પરીક્ષાઓ માટે ભારતીય બંધારણનો કોર્સ - ભાગ I

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ગુજરાત વર્ગ 3 ની પરીક્ષાઓ માટે ભારતીય બંધારણનો કોર્સ - ભાગ I

Kamlesh Solanki

આ કોર્સમાં કમલેશ સોલંકી આ કોર્સમાં ભારતીય બંધારણને આવરી લેશે. આ કોર્સ ગુજરાતી ધોરણ 3 ની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા શીખનારાઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે. આ કોર્સ લગભગ 2 મહિનામાં પૂર્ણ થશે, જેમાં 120 મિનિટના દરેક સત્ર સાથે 15... Read more
Ended on Nov 14

Sep 26 - Nov 14, 2022

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 26 - Oct 2

5 lessons

Sep

26

બ્રિટિશરાજ પહેલાંનાં કાયદાઓ

Lesson 1  •  Sep 26  •  1h 54m

Sep

26

બ્રિટિશરાજ બાદનાં કાયદાઓ

Lesson 2  •  Sep 26  •  1h 56m

Sep

28

બંધારણની એકવાયી તંત્રી લાક્ષણિકતાઓ

Lesson 3  •  Sep 28  •  1h 55m

Sep

29

બંધારણની સમ​વાયી તંત્રી લાક્ષણિકતાઓ

Lesson 4  •  Sep 29  •  1h 55m

Sep

30

બંધારણસભાનું ઘડતર અને તેનો ઇતિહાસ

Lesson 5  •  Sep 30  •  1h 54m

Week 2

Oct 3 - 9

2 lessons

Oct

7

ભારતનાં બંધારણનું આમુખ

Lesson 6  •  Oct 7  •  1h 55m

Oct

7

સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર

Lesson 7  •  Oct 7  •  1h 59m

Week 3

Oct 10 - 16

3 lessons

Oct

10

નાગરિકતા

Lesson 8  •  Oct 10  •  1h 54m

Oct

10

મૂળભૂત અધિકારો (અનુ 19 થી 25)

Lesson 9  •  Oct 10  •  1h 57m

Oct

12

મૂળભૂત અધિકારો (અનુ 12 થી 18)

Lesson 10  •  Oct 12  •  1h 55m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection