ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್

Babu M Khot

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬಾಬು ಎಂ ಖೋಟ್ ಅವರು ಕೆಟಿಇಟಿಗಾಗಿ ಯುನಿಟ್ 1 ರಿಂದ ಯುನಿಟ್ 23 ರವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾಣು ರಚನೆ, ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ವ್ಯರಾಶಿ, ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋಧನ... Read more
Ended on Oct 10

Sep 5 - Oct 10, 2022

31 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 5 - 11

6 lessons

Sep

5

ಅಳತೆ & ಮಾನಗಳು

Lesson 1  •  Sep 5  •  56m

Sep

6

ಕಾಂತೀಯತೆ - 1

Lesson 2  •  Sep 6  •  1h 7m

Sep

7

ಕಾಂತೀಯತೆ - 2

Lesson 3  •  Sep 7  •  1h 8m

Sep

8

ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ

Lesson 4  •  Sep 8  •  1h 6m

Sep

9

ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ

Lesson 5  •  Sep 9  •  1h 10m

Sep

11

ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

Lesson 6  •  Sep 11  •  1h

Week 2

Sep 12 - 18

6 lessons

Sep

12

ಚಲನೆ

Lesson 7  •  Sep 12  •  1h 3m

Sep

13

ಚಲನೆ ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳು

Lesson 8  •  Sep 13  •  59m

Sep

14

ಕೆಲಸ, ಘರ್ಷಣೆ, ಶಕ್ತಿ

Lesson 9  •  Sep 14  •  1h

Sep

15

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ

Lesson 10  •  Sep 15  •  1h 6m

Sep

16

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ - ಸಮೀಕರಣಗಳು

Lesson 11  •  Sep 16  •  19m

Sep

18

ಉಷ್ಣ

Lesson 12  •  Sep 18  •  1h 5m

Week 3

Sep 19 - 25

6 lessons

Sep

19

ಉಷ್ಣ - ಅನ್ವಯಗಳು

Lesson 13  •  Sep 19  •  1h 1m

Sep

20

ಬೆಳಕು - ಸಿದ್ಧಾಂತ & ಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 14  •  Sep 20  •  1h 5m

Sep

21

ಬೆಳಕು - ಪ್ರತಿಫಲನ

Lesson 15  •  Sep 21  •  39m

Sep

22

ಬೆಳಕು - ವಕ್ರೀಭವನ

Lesson 16  •  Sep 22  •  1h 12m

Sep

23

ಬೆಳಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

Lesson 17  •  Sep 23  •  1h 5m

Sep

25

ಶಬ್ಧ - ಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 18  •  Sep 25  •  1h 8m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd