നാച്ചുറൽ സയൻസ് : എൽ പി / യു പി ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച്

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

നാച്ചുറൽ സയൻസ് : എൽ പി / യു പി ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച്

Dileep J Nair

ഈ കോഴ്സിൽ ദിലീപ് ജെ നായർ നാച്ചുറൽ സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അറിവ് നൽകും. കേരള പി.എസ്.സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് സഹായകരമാകും. തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും പഠിതാക്കൾക്ക് കോഴ്സിൽ ന... Read more
Ended on Jun 15

Apr 9 - Jun 15, 2023

50 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 3 - 9

1 lesson

Apr

9

എട്ടാം ക്ലാസ് : ചാപ്റ്റർ 1 - കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ

Lesson 1  •  Apr 9  •  55m

Week 2

Apr 10 - 16

4 lessons

Apr

10

എട്ടാം ക്ലാസ് : ചാപ്റ്റർ 1 കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ - കോശാംഗങ്ങൾ

Lesson 2  •  Apr 10  •  56m

Apr

11

എട്ടാം ക്ലാസ് : ചാപ്റ്റർ 2 കോശജാലങ്ങൾ

Lesson 3  •  Apr 11  •  1h 10m

Apr

12

സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 4  •  Apr 12  •  1h 3m

Apr

13

എട്ടാം ക്ലാസ് : ചാപ്റ്റർ 13 വൈവിധ്യം നിലനിൽപ്പിന്

Class was cancelled by the Educator

Week 3

Apr 17 - 23

6 lessons

Apr

17

എട്ടാം ക്ലാസ് : ചാപ്റ്റർ 3 വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ

Lesson 6  •  Apr 17  •  47m

Apr

18

എട്ടാം ക്ലാസ് : ചാപ്റ്റർ വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ - സങ്കരയിനങ്ങൾ

Lesson 7  •  Apr 18  •  58m

Apr

19

എട്ടാം ക്ലാസ് : ചാപ്റ്റർ 12 തരംതിരിക്കുന്നതെന്തിന്

Lesson 8  •  Apr 19  •  52m

Apr

20

സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 9  •  Apr 20  •  57m

Apr

21

എട്ടാം ക്ലാസ് : ചാപ്റ്റർ 12 വൈവിധ്യം നിലനിൽപ്പിന് - നാഷണൽ പാർക്കുകൾ

Lesson 10  •  Apr 21  •  1h 3m

Apr

22

എട്ടാം ക്ലാസ് : ചാപ്റ്റർ 14 - തലമുറകളുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക്

Lesson 11  •  Apr 22  •  1h 5m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd