പത്താം ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ചരിത്ര പഠനം

Thumbnail
Malayalam

പത്താം ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ചരിത്ര പഠനം

Mansoorali Kappungal

ഈ കോഴ്‌സിൽ, പത്താം ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് മൻസൂറലി കാപ്പുങ്കൽ നൽകും. കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശ... Read more
Ended on May 16

Dec 13, 2022 - May 16, 2023

64 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

332
Malayalam
Kerala Specific
Kerala Renaissance - Mock Test - Part I
27th Feb • 1h

Week 1

Dec 12 - 18

4 lessons

Dec

13

മാർത്താണ്ഡവർമ മുതൽ ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ വരെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചരിത്രം - ഭാഗം II

Lesson 1  •  Dec 13  •  57m

Dec

14

സാമൂഹ്യ മത നവോത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ - ഭാഗം I & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 2  •  Dec 14  •  1h 4m

Dec

15

കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

Lesson 3  •  Dec 15  •  1h 6m

Dec

16

കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ ശ്രോതസ്സുകൾ

Lesson 4  •  Dec 16  •  1h 1m

Week 2

Dec 19 - 25

4 lessons

Dec

19

ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 5  •  Dec 19  •  1h 4m

Dec

20

1956 ന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം

Lesson 6  •  Dec 20  •  56m

Dec

21

ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 7  •  Dec 21  •  55m

Dec

22

സംഭാവനകൾ

Lesson 8  •  Dec 22  •  1h 4m

Week 3

Dec 26 - Jan 1

5 lessons

Dec

26

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം

Lesson 9  •  Dec 26  •  1h 5m

Dec

27

സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾവർത്തമാനപത്രങ്ങൾ

Lesson 10  •  Dec 27  •  1h 8m

Dec

28

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 11  •  Dec 28  •  1h

Dec

29

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി

Lesson 12  •  Dec 29  •  1h 7m

Dec

30

ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം

Lesson 13  •  Dec 30  •  1h 3m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd