વર્ગ-3 ની પરીક્ષા માટે ગુજરાતની કળા અને વારસો માટેનો કોર્સ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

વર્ગ-3 ની પરીક્ષા માટે ગુજરાતની કળા અને વારસો માટેનો કોર્સ

Bhavya Shah

આ કોર્સમાં ભવ્યા શાહ ગુજરાત કલા અને સંસ્કૃતિના વિવિધ ટોપિકને આવરી લેશે. ગુજરાત વર્ગ- 3 ની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ ફાયદાકારક રહેશે. કોર્સમાં 10 સત્રોનો સમાવેશ થાય છે જેમાં દરેક 60 મિનિટનો... Read more
Ended on Nov 8

Sep 15 - Nov 8, 2022

10 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Sep 15 - Nov 8

10 lessons

Sep

15

ભાતીગળ લોકસંસ્કૃતિની ભૂમિકા

Lesson 1  •  Sep 15  •  1h 3m

Sep

16

ગુજરાતના મુખ્ય લોકસમુદાય

Lesson 2  •  Sep 16  •  1h 1m

Sep

17

ગુજરાત ના લોક નૃત્ય - ભાગ I

Lesson 3  •  Sep 17  •  1h 5m

Sep

19

ગુજરાત ના લોક નૃત્ય - ભાગ II

Lesson 4  •  Sep 19  •  1h 5m

Oct

10

ગુજરાતના મેળાઓ અને વ્રતઉત્સવ - ભાગ I અને શંકા સાફ

Lesson 5  •  Oct 10  •  1h

Oct

11

ગુજરાતના મેળાઓ અને વ્રતઉત્સવ - ભાગ II

Lesson 6  •  Oct 11  •  59m

Oct

12

લોક ચિત્રકલા અને શિલ્પ

Lesson 7  •  Oct 12  •  1h 1m

Oct

13

ગુજરાતી ભાષા અને બોલી

Lesson 8  •  Oct 13  •  1h 1m

Nov

7

ગુજરાતની આદિવાસી સંસ્કૃતિ

Lesson 9  •  Nov 7  •  1h

Nov

8

ગુજરાતની સાહિત્યિક સંસ્થાઓ અને શંકા સાફ

Lesson 10  •  Nov 8  •  1h 2m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd