ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್ - Karnataka PSC

Thumbnail
Kannada

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್ - Karnataka PSC

Lingaraj

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಆಳವಾದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ... Read more
Ended on May 17

Apr 13 - May 17, 2023

25 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 10 - 16

4 lessons

Apr

13

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Apr

14

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 2  •  Apr 14  •  36m

Apr

15

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 3  •  Apr 15  •  1h 6m

Apr

16

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು - ಭಾಗ IV

Lesson 4  •  Apr 16  •  59m

Week 2

Apr 17 - 23

6 lessons

Apr

17

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಭಾಗ IV

Lesson 5  •  Apr 17  •  44m

Apr

18

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 6  •  Apr 18  •  1h 1m

Apr

20

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 7  •  Apr 20  •  59m

Apr

21

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 8  •  Apr 21  •  1h 1m

Apr

23

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 9  •  Apr 23  •  1h 6m

Apr

23

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 10  •  Apr 23  •  34m

Week 3

Apr 24 - 30

6 lessons

Apr

24

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು - ಭಾಗ IV

Lesson 11  •  Apr 24  •  1h 3m

Apr

26

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Apr 26  •  1h 5m

Apr

27

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 13  •  Apr 27  •  1h 8m

Apr

29

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 14  •  Apr 29  •  1h 2m

Apr

30

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 15  •  Apr 30  •  1h 5m

Apr

30

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 16  •  Apr 30  •  49m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd