திறவுகோல்: Course on General Tamil - பொதுத்தமிழ் (Based on New Book & Syllabus)

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

திறவுகோல்: Course on General Tamil - பொதுத்தமிழ் (Based on New Book & Syllabus)

Boopathi Raja S

In this course, Boopathi Raja S will provide in-depth knowledge of General Tamil. The course will be helpful for the aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited fr... Read more
Ended on May 15

Mar 21 - May 15, 2022

39 lessons

8 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 21 - 27

4 lessons • 1 quiz

Mar

21

8-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - I

Lesson 1  •  Mar 21  •  1h 24m

Mar

22

8-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - II

Lesson 2  •  Mar 22  •  1h 20m

Mar

23

8-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - III

Lesson 3  •  Mar 23  •  1h 5m

Mar

24

8-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - IV & சந்தேக தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Mar 24  •  1h 15m

Mar

27

Weekly Quiz

Quiz was cancelled/rescheduled by the Educator

Week 2

Mar 28 - Apr 3

4 lessons • 1 quiz

Mar

28

8-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - VI

Lesson 5  •  Mar 28  •  59m

Mar

29

8-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - VII

Lesson 6  •  Mar 29  •  1h 15m

Mar

30

8-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - VIII & சந்தேக தீர்வு அமர்வு

Lesson 7  •  Mar 30  •  46m

Apr

1

9-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - I

Lesson 8  •  Apr 1  •  1h

Apr

3

Weekly quiz

Quiz was cancelled/rescheduled by the Educator

Week 3

Apr 4 - 10

5 lessons • 1 quiz

Apr

4

9-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - II

Lesson 9  •  Apr 4  •  1h 30m

Apr

5

9-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - III & சந்தேக தீர்வு அமர்வு

Lesson 10  •  Apr 5  •  1h 30m

Apr

6

9-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - IV

Lesson 11  •  Apr 6  •  1h 30m

Apr

7

9-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - V

Lesson 12  •  Apr 7  •  1h 30m

Apr

8

9-ம் வகுப்பு புது புத்தகம் இயல் - VI

Lesson 13  •  Apr 8  •  1h 30m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 3  •  Missed  •  Apr 10

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd