ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

Imamsab Multani

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇಮಾಮ್ಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಅವರು ಕಾರ್ಟೆಟ್ / ಜಿಪಿಎಸ್‌ಟಿಆರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲ... Read more
Ended on Dec 20

Nov 21 - Dec 20, 2022

28 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

346
Kannada
Child Development and Pedagogy.
Psychology MCQ - 6
25th Dec • 1h 30m

Week 1

Nov 21 - 27

5 lessons

Nov

21

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

Lesson 1  •  Nov 21  •  42m

Nov

21

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ

Class was cancelled by the Educator

Nov

22

ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ

Lesson 3  •  Nov 22  •  1h 15m

Nov

23

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು

Lesson 4  •  Nov 23  •  1h

Nov

24

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು

Lesson 5  •  Nov 24  •  1h

Week 2

Nov 28 - Dec 4

7 lessons

Nov

29

ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ – ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳವರು

Lesson 6  •  Nov 29  •  1h

Nov

30

ಕಲಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು

Lesson 7  •  Nov 30  •  1h 3m

Nov

30

ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ – ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು

Lesson 8  •  Nov 30  •  50m

Dec

2

ಸಮೂಹಗತಿಶಾಸ್ತ್ರ

Lesson 9  •  Dec 2  •  1h 1m

Dec

2

ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು

Lesson 10  •  Dec 2  •  1h 1m

Dec

3

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು - I

Lesson 11  •  Dec 3  •  1h 10m

Dec

4

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು - II

Class was cancelled by the Educator

Week 3

Dec 5 - 11

7 lessons

Dec

5

ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 13  •  Dec 5  •  1h 3m

Dec

7

ಅನುಗಮನ ಮತ್ತು ನಿಗಮನ ಪದ್ಧತಿ, ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 14  •  Dec 7  •  1h 5m

Dec

7

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳು

Lesson 15  •  Dec 7  •  1h 1m

Dec

8

ಕಲಿಕೆ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 16  •  Dec 8  •  1h 5m

Dec

9

ಕಲಿವಿನ ಫಲಗಳು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ

Lesson 17  •  Dec 9  •  30m

Dec

10

ಪ್ರಮುಖ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

Lesson 18  •  Dec 10  •  1h

Dec

11

ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ – ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ, ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿ

Lesson 19  •  Dec 11  •  1h 3m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd