ગુજરાત અને ભારત: સાંસ્કૃતિક વારસો વિશેષ કોર્સ

Thumbnail
Gujarati

ગુજરાત અને ભારત: સાંસ્કૃતિક વારસો વિશેષ કોર્સ

Bhavya Shah

આ કોર્સમાં ભવ્ય શાહ મેડમ ગુજરાત અને ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસાનું ઉંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન આપશે. આ કોર્સ GPSC પરીક્ષાની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની તૈયારીના કોઈપણ તબક્કે અભ્યાસક્રમ દ્વારા લા... Read more
Ended on May 24

Apr 22 - May 24, 2023

24 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 17 - 23

2 lessons

Apr

22

ભાતીગળ લોકસંસ્કૃતિની ભૂમિકા

Lesson 1  •  Apr 22  •  1h 20m

Apr

23

ગુજરાતના મુખ્ય લોકસમુદાય

Lesson 2  •  Apr 23  •  58m

Week 2

Apr 24 - 30

5 lessons

Apr

24

ગુજરાતના લોકનૃત્ય

Lesson 3  •  Apr 24  •  1h 35m

Apr

25

લોક ધર્મો અને દેવી-દેવતાઓ અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  Apr 25  •  1h 30m

Apr

26

ગુજરાતના લોકમેળાઓ

Lesson 5  •  Apr 26  •  1h 32m

Apr

27

ગુજરાતના વ્રતઉત્સવ

Lesson 6  •  Apr 27  •  1h 23m

Apr

28

લોક ભરત ગુંથણ

Lesson 7  •  Apr 28  •  1h 18m

Week 3

May 1 - 7

5 lessons

May

3

ગુજરાતનું લોકસંગીત & પારંપરિક લોકવાદ્યો

Lesson 8  •  May 3  •  1h 27m

May

4

ગુજરાતી નાટ્યકલા, રંગમંચ અને ચલચિત્ર

Lesson 9  •  May 4  •  1h 17m

May

4

લોક ચિત્રકલા અને શિલ્પ અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 10  •  May 4  •  1h 3m

May

5

ગુજરાતની આદિવાસી સંસ્કૃતિ

Lesson 11  •  May 5  •  1h 26m

May

7

ગુજરાતની મહેલો, ગુફાઓ, વાવ અને કિલ્લાઓ અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 12  •  May 7  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd