ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రపై సమగ్ర కోర్సు - APPSC & TSPSC

Thumbnail
PREVIEW
Telugu

ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రపై సమగ్ర కోర్సు - APPSC & TSPSC

S Ghori Mahammed

ఈ కోర్సులో, S ఘోరీ మహమ్మద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర మరియు సంస్కృతిని 20 రోజుల్లో కవర్ చేస్తారు, ఒక్కొక్కటి 90 నిమిషాల వ్యవధితో 20 సెషన్‌లను కలిగి ఉంటుంది. శాతవాహనులు, విష్ణుకుండినులు, కాకతీయ, రెడ్డిలు, విజయనగరాలు మరి... Read more
Ended on Nov 30

Nov 11 - Nov 30, 2022

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Nov 11 - Nov 30

20 lessons

Nov

11

శాతవాహనుల చరిత్ర - భాగం I

Lesson 1  •  Nov 11  •  1h 30m

Nov

12

శాతవాహనుల చరిత్ర - భాగం II

Lesson 2  •  Nov 12  •  56m

Nov

13

ఇక్ష్వాకుల చరిత్ర

Lesson 3  •  Nov 13  •  1h 30m

Nov

14

ఆంధ్ర దేశం లో బౌద్ధ జైన మతాల అభివృద్ధి మరియు సందేహ నివారణ

Lesson 4  •  Nov 14  •  32m

Nov

15

శాతవాహనుల అనంతర యుగం

Lesson 5  •  Nov 15  •  1h 29m

Nov

16

విష్ణుకుండినులు

Lesson 6  •  Nov 16  •  1h 30m

Nov

17

తూర్పు చాళుక్యులు - భాగం I

Lesson 7  •  Nov 17  •  1h 13m

Nov

18

తూర్పు చాళుక్యులు - భాగం II మరియు సందేహ నివారణ

Lesson 8  •  Nov 18  •  1h 31m

Nov

19

కాకతీయులు - భాగం I

Lesson 9  •  Nov 19  •  1h 28m

Nov

20

కాకతీయులు - భాగం II

Lesson 10  •  Nov 20  •  1h 24m

+ See all lessons