ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್

Syed Touseef

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೈಯದ್ ತೌಸೀಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ PSCಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ... Read more
Ended on Jan 30

Jan 25 - Jan 30, 2023

3 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Jan 25 - Jan 30

3 lessons

Jan

25

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪೀಠಿಕೆ

Lesson 1  •  Jan 25  •  1h 25m

Jan

28

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Jan

30

ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator