Company Logo
Marathi

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क

5

22 ratings

5 reviews

Subhash Pawar

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग तीन मधील कलम 12 ते 35 मध्ये मूलभूत हक्क देण्यात आलेले आहेत .मूलभूत हक्कांचे एकूण सहा प्रकारांमध्ये विभाजन केले जाते.

No internet connection