பொதுத்தமிழ் : 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான புதிய தமிழ் புத்தகம்

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

பொதுத்தமிழ் : 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான புதிய தமிழ் புத்தகம்

Boopathi Raja S

இந்த பாடத்திட்டத்தில், பூபதி ராஜா எஸ் பொதுத்தமிழ் ( குறிப்பாக 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான புதிய தமிழ் புத்தகம் ) பற்றிய ஆழமான அறிவை வழங்குவார். TNPSC க்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்தப் படிப்ப... Read more
Started on Sep 13

Sep 13, 2023 - Jan 28, 2024

26 lessons

5 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 11 - 17

3 lessons

Sep

13

9 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part I

Lesson 1  •  Sep 13  •  1h 32m

Sep

14

9 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part II

Lesson 2  •  Sep 14  •  1h 30m

Sep

15

9 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part III

Lesson 3  •  Sep 15  •  1h 30m

Week 2

Sep 18 - 24

4 lessons • 1 quiz

Sep

19

9 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part V

Lesson 4  •  Sep 19  •  1h 31m

Sep

20

9 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part VI

Lesson 5  •  Sep 20  •  1h 31m

Sep

21

9 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part VII

Lesson 6  •  Sep 21  •  1h 31m

Sep

22

9 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part VIII & சந்தேக தீர்வு அமர்வு

Lesson 7  •  Sep 22  •  1h 29m

Sep

23

Weekly quiz

Quiz was cancelled/rescheduled by the Educator

Week 3

Sep 25 - Oct 1

3 lessons • 1 quiz

Sep

26

10 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part I

Lesson 8  •  Sep 26  •  1h 31m

Sep

27

10 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part II

Lesson 9  •  Sep 27  •  1h 30m

Sep

28

10 ஆம் வகுப்பு புதிய புத்தகம் - Part III

Lesson 10  •  Sep 28  •  1h 11m

Sep

30

Weekly quiz

Quiz was cancelled/rescheduled by the Educator

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd