6 મહીના કરંટ અફેર્સ રીવિઝન કોર્સ તલાટી,કોન્સટેબલ,PSI અને હેડકલાર્ક પરીક્ષા માટે

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

6 મહીના કરંટ અફેર્સ રીવિઝન કોર્સ તલાટી,કોન્સટેબલ,PSI અને હેડકલાર્ક પરીક્ષા માટે

Amit Shukla

In this course, Amit Shukla will Take 6 મહીના કરંટ અફેર્સ રીવિઝન કોર્સ તલાટી,કોન્સટેબલ,PSI અમે હેડકલાર્ક પરીક્ષા માટે .The course will be for a duration of 60 mins where all your doubts will be clarified. The c... Read more
Ended on Feb 26

Feb 16 - Feb 26, 2022

9 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Feb 16 - Feb 26

9 lessons

Feb

16

ગુજરાત કરંટ અફેર્સ

Lesson 1  •  Feb 16  •  1h 31m

Feb

17

સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી

Lesson 2  •  Feb 17  •  1h 31m

Feb

19

ENVIRONMENT કરંટ અફેર્સ અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 3  •  Feb 19  •  1h 39m

Feb

21

ચર્ચીત મહીલાઓ અને APP & PORTAL

Lesson 4  •  Feb 21  •  1h 39m

Feb

22

આંતરાષ્ટ્રીય કરંટ અફેર્સ

Lesson 5  •  Feb 22  •  1h 32m

Feb

23

ઉત્સવો અને તહેવાર કરંટ અફેર્સ

Lesson 6  •  Feb 23  •  1h 30m

Feb

24

ભારતમાં પ્રથમ અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 7  •  Feb 24  •  1h 27m

Feb

25

મહત્વની યોજનાઓ અને અભીયાનો કરંટ અફેર્સ

Lesson 8  •  Feb 25  •  1h 31m

Feb

26

SPORTS કરંટ અફેર્સ

Lesson 9  •  Feb 26  •  1h 30m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd