ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రపై సుదీర్ఘమైన చర్చ - భాగము II

Thumbnail
PREVIEW
English

ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రపై సుదీర్ఘమైన చర్చ - భాగము II

Methri Dattu

In this course, Methri Dattu will provide in-depth knowledge of Modern Indian History. The course will be helpful for aspirants preparing for APPSC & TSPSC. Learners at any stage of their preparation will be ben... Read more
Ended on Dec 2

Nov 15 - Dec 2, 2021

17 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 15 - 21

6 lessons

Nov

15

ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్దాలు

Lesson 1  •  Nov 15  •  1h 25m

Nov

16

ఆంగ్లో మరాఠా యుద్దాలు - I

Lesson 2  •  Nov 16  •  1h 26m

Nov

17

ఆంగ్లో మరాఠా యుద్దాలు - II

Class was cancelled by the Educator

Nov

18

సందేహాల స్పష్టికరణ

Class was cancelled by the Educator

Nov

19

ఆంగ్లో సిక్ యుద్దాలు

Lesson 5  •  Nov 19  •  1h 23m

Nov

21

రాజ్యసంక్రమణ సిద్ధాంతం

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Nov 22 - 28

8 lessons

Nov

22

సిపాయిల తిరుబాటు కారణాలు

Lesson 7  •  Nov 22  •  1h 25m

Nov

23

సందేహాల స్పష్టికరణ

Lesson 8  •  Nov 23  •  1h 20m

Nov

24

బ్రిటిష్ పాలనా - I

Lesson 9  •  Nov 24  •  1h 25m

Nov

25

బ్రిటిష్ పాలనా - II

Class was cancelled by the Educator

Nov

26

బ్రిటిషువారి ఆర్ధిక వ్యవస్థ - I

Lesson 11  •  Nov 26  •  1h 20m

Nov

27

సాంస్కృతిక పునరుజ్జివన ఉద్ద్యమం - II

Class was cancelled by the Educator

Nov

28

సందేహాల స్పష్టికరణ

Lesson 13  •  Nov 28  •  1h 27m

Nov

28

సందేహాల స్పష్టికరణ

Class was cancelled by the Educator

Week 3

Nov 29 - Dec 5

3 lessons

Nov

29

బ్రిటిషువారి ఆర్ధిక వ్యవస్థ - II

Lesson 15  •  Nov 29  •  1h 21m

Nov

30

సాంస్కృతిక పునరుజ్జివన ఉద్ద్యమం - I

Lesson 16  •  Nov 30  •  1h 30m

Dec

2

సాంస్కృతిక పునరుజ్జివన ఉద్ద్యమం - III

Class was cancelled by the Educator

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd