ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రపై సుదీర్ఘమైన చర్చ - భాగము II

Thumbnail
PREVIEW
English

ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రపై సుదీర్ఘమైన చర్చ - భాగము II

Methri Dattu

In this course, Methri Dattu will provide in-depth knowledge of Modern Indian History. The course will be helpful for aspirants preparing for APPSC & TSPSC. Learners at any stage of their preparation will be ben... Read more
Ended on Dec 2

Nov 15 - Dec 2, 2021

17 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 15 - 21

6 lessons

Nov

15

ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్దాలు

Lesson 1  •  Nov 15  •  1h 25m

Nov

16

ఆంగ్లో మరాఠా యుద్దాలు - I

Lesson 2  •  Nov 16  •  1h 26m

Nov

17

ఆంగ్లో మరాఠా యుద్దాలు - II

Class was cancelled by the Educator

Nov

18

సందేహాల స్పష్టికరణ

Class was cancelled by the Educator

Nov

19

ఆంగ్లో సిక్ యుద్దాలు

Lesson 5  •  Nov 19  •  1h 23m

Nov

21

రాజ్యసంక్రమణ సిద్ధాంతం

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Nov 22 - 28

8 lessons

Nov

22

సిపాయిల తిరుబాటు కారణాలు

Lesson 7  •  Nov 22  •  1h 25m

Nov

23

సందేహాల స్పష్టికరణ

Lesson 8  •  Nov 23  •  1h 20m

Nov

24

బ్రిటిష్ పాలనా - I

Lesson 9  •  Nov 24  •  1h 25m

Nov

25

బ్రిటిష్ పాలనా - II

Class was cancelled by the Educator

Nov

26

బ్రిటిషువారి ఆర్ధిక వ్యవస్థ - I

Lesson 11  •  Nov 26  •  1h 20m

Nov

27

సాంస్కృతిక పునరుజ్జివన ఉద్ద్యమం - II

Class was cancelled by the Educator

Nov

28

సందేహాల స్పష్టికరణ

Lesson 13  •  Nov 28  •  1h 27m

Nov

28

సందేహాల స్పష్టికరణ

Class was cancelled by the Educator

Week 3

Nov 29 - Dec 5

3 lessons

Nov

29

బ్రిటిషువారి ఆర్ధిక వ్యవస్థ - II

Lesson 15  •  Nov 29  •  1h 21m

Nov

30

సాంస్కృతిక పునరుజ్జివన ఉద్ద్యమం - I

Lesson 16  •  Nov 30  •  1h 30m

Dec

2

సాంస్కృతిక పునరుజ్జివన ఉద్ద్యమం - III

Class was cancelled by the Educator