ગુજરાતી વ્યાકરણ કોર્સ II

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ગુજરાતી વ્યાકરણ કોર્સ II

Harsh Patel

આ લેક્ચરમાં બિનસચિવાલય અને અન્ય વર્ગ -૩ની પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે હર્ષ પટેલ સર દ્વારા ગુજરાતી વ્યાકરણના બધા જ ઉપયોગી ટૉપિકની પ્રશ્નો સાથે સમજૂતી આપવામાં આવશે. મિત્રો, હર્ષ પટેલ સર દ્વારા 100% સાચ... Read more
Ended on May 23

Apr 27 - May 23, 2022

21 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 25 - May 1

4 lessons

Apr

27

ગુજરાતી વ્યાકરણની તૈયારી કેવી રીતે કરવી ? વિશેષ ચર્ચા.

Lesson 1  •  Apr 27  •  1h 26m

Apr

28

જોડાક્ષરની સમજૂતી. જોડાક્ષર ટેસ્ટ

Lesson 2  •  Apr 28  •  1h 30m

Apr

29

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેક્ચર - I

Lesson 3  •  Apr 29  •  1h 30m

Apr

30

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેક્ચર - II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  Apr 30  •  1h 30m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection