மகுடம் : குரூப் 2 முதன்மை தேர்வு - கட்டாய தமிழ்மொழி தகுதித்தேர்வு - பகுதி 2

Thumbnail
Tamil

மகுடம் : குரூப் 2 முதன்மை தேர்வு - கட்டாய தமிழ்மொழி தகுதித்தேர்வு - பகுதி 2

Boopathi Raja S

இந்தப் பாடத்திட்டத்தில், பூபதி ராஜா எஸ் கட்டாய தமிழ்மொழி தகுதித்தேர்வு பற்றிய ஆழமான அறிவை வழங்குவார். TNPSCக்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்தப் படிப்பு உதவியாக இருக்கும். பாடத்திட்டத்தின் சந்தேக தீர்வு அமர்வுக... Read more
Ended on Dec 25

Nov 23 - Dec 25, 2022

27 lessons

5 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 21 - 27

4 lessons • 1 quiz

Nov

23

திருக்குறள் - மதச்சார்பற்ற தன்மை கொண்ட இலக்கியம் - பகுதி I

Lesson 1  •  Nov 23  •  1h 30m

Nov

24

திருக்குறள் - மதச்சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம் - பகுதி II

Lesson 2  •  Nov 24  •  1h 30m

Nov

25

திருக்குறள் - அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்பு தன்மை - பகுதி I

Lesson 3  •  Nov 25  •  1h 28m

Nov

26

திருக்குறள் - அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்பு தன்மை - பகுதி II

Lesson 4  •  Nov 26  •  1h 15m

quiz

Weekly quiz

Quiz 1  •  Missed  •  Nov 27

Week 2

Nov 28 - Dec 4

6 lessons • 1 quiz

Nov

28

திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் - சமத்துவம்

Lesson 5  •  Nov 28  •  1h 31m

Nov

29

திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் - மனிதநேயம்

Lesson 6  •  Nov 29  •  1h 30m

Nov

30

மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் - பகுதி I

Lesson 7  •  Nov 30  •  1h 14m

Dec

1

மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் - பகுதி II

Lesson 8  •  Dec 1  •  1h 15m

Dec

2

சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு - பகுதி I

Lesson 9  •  Dec 2  •  1h 16m

Dec

3

சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு - பகுதி II

Lesson 10  •  Dec 3  •  1h 4m

quiz

Weekly quiz

Quiz 2  •  Missed  •  Dec 4

Week 3

Dec 5 - 11

6 lessons • 1 quiz

Dec

5

திருக்குறளில் தத்துவக் கோட்பாடு - பகுதி I

Lesson 11  •  Dec 5  •  1h 15m

Dec

6

திருக்குறளில் தத்துவக் கோட்பாடு - பகுதி II

Lesson 12  •  Dec 6  •  1h 15m

Dec

7

தமிழ் மொழி அறிவு - சொந்த வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுதல் - பகுதி I

Lesson 13  •  Dec 7  •  1h 15m

Dec

8

தமிழ் மொழி அறிவு - சொந்த வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுதல் - பகுதி II

Lesson 14  •  Dec 8  •  1h 15m

Dec

9

தமிழ் மொழி அறிவு - பொருள் வேறுபாடு அறிதல் - பகுதி I

Lesson 15  •  Dec 9  •  1h 21m

Dec

10

தமிழ் மொழி அறிவு - பொருள் வேறுபாடு அறிதல் - பகுதி II

Lesson 16  •  Dec 10  •  1h

quiz

Weekly quiz

Quiz 3  •  Missed  •  Dec 11

+ See all lessons