ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ - Part II

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ - Part II

Harsh Patel

આ કોર્સમાં PSI, નર્સિંગ, તલાટી, હેડ ક્લાર્ક, TET, TATઅને અન્ય વર્ગ -૩ની તૈયારી કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે હર્ષ પટેલ સર દ્વારા ગુજરાતી વ્યાકરણના બધા જ ઉપયોગી ટૉપિકની વિગતે સમજૂતી આપવામાં આવશે. મિત્રો, હર્ષ પટેલ સર દ્... Read more
Ended on Mar 31

Mar 14 - Mar 31, 2022

21 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 14 - 20

6 lessons

Mar

14

જોડાક્ષર સમજૂતી.

Lesson 1  •  Mar 14  •  1h 33m

Mar

15

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેક્ચર - I

Lesson 2  •  Mar 15  •  1h 31m

Mar

16

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેક્ચર - II

Lesson 3  •  Mar 16  •  1h 31m

Mar

17

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેક્ચર - III અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  Mar 17  •  1h 30m

Mar

18

વર્ણવ્યવસ્થા સમજૂતી અને ટેસ્ટ. લેક્ચર - I

Lesson 5  •  Mar 18  •  1h 31m

Mar

18

વર્ણવ્યવસ્થા સમજૂતી અને ટેસ્ટ. લેક્ચર - II

Lesson 6  •  Mar 18  •  1h 30m

Week 2

Mar 21 - 27

8 lessons

Mar

21

વાક્યના પ્રકાર (સાદુ વાક્ય, સંયુક્ત વાક્ય , સંકુલ વાક્ય), અનુગ, નામયોગી

Lesson 7  •  Mar 21  •  1h 31m

Mar

21

શબ્દાનુંક્રમ મુજબ ગોઠવણી. લેક્ચર - I અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 8  •  Mar 21  •  1h 30m

Mar

22

શબ્દાનુંક્રમ મુજબ ગોઠવણી. લેક્ચર - II

Lesson 9  •  Mar 22  •  1h 31m

Mar

23

નિપાતની સમજૂતી.

Lesson 10  •  Mar 23  •  1h 30m

Mar

23

વિભક્તિની સમજૂતી. લેક્ચર - I

Lesson 11  •  Mar 23  •  1h 30m

Mar

24

વિભક્તિની સમજૂતી. લેક્ચર - II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 12  •  Mar 24  •  1h 31m

Mar

25

ક્રિયાપદના પ્રકારની સમજૂતી.

Lesson 13  •  Mar 25  •  1h 30m

Mar

25

વિશેષણ

Lesson 14  •  Mar 25  •  1h 31m

Week 3

Mar 28 - Apr 3

7 lessons

Mar

28

સંજ્ઞા

Lesson 15  •  Mar 28  •  1h 30m

Mar

28

સર્વનામના પ્રકાર અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 16  •  Mar 28  •  1h 30m

Mar

29

કૃદંત

Lesson 17  •  Mar 29  •  1h 31m

Mar

29

અલંકાર લેક્ચર 1 અલંકારની પ્રાથમિક સમજૂતી અને શબ્દાલંકાર

Lesson 18  •  Mar 29  •  1h 30m

Mar

30

અલંકાર લેક્ચર 2 અર્થાલંકાર

Lesson 19  •  Mar 30  •  1h 30m

Mar

31

અલંકાર લેક્ચર 3 અર્થાલંકાર

Lesson 20  •  Mar 31  •  1h 30m

Mar

31

અલંકાર લેક્ચર 4 અર્થાલંકાર અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 21  •  Mar 31  •  1h 5m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection