ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ - Part II

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ - Part II

Harsh Patel

આ કોર્સમાં PSI, નર્સિંગ, તલાટી, હેડ ક્લાર્ક, TET, TATઅને અન્ય વર્ગ -૩ની તૈયારી કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે હર્ષ પટેલ સર દ્વારા ગુજરાતી વ્યાકરણના બધા જ ઉપયોગી ટૉપિકની વિગતે સમજૂતી આપવામાં આવશે. મિત્રો, હર્ષ પટેલ સર દ્... Read more
Ended on Mar 31

Mar 14 - Mar 31, 2022

21 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 14 - 20

6 lessons

Mar

14

જોડાક્ષર સમજૂતી.

Lesson 1  •  Mar 14  •  1h 33m

Mar

15

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેક્ચર - I

Lesson 2  •  Mar 15  •  1h 31m

Mar

16

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેક્ચર - II

Lesson 3  •  Mar 16  •  1h 31m

Mar

17

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેક્ચર - III અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  Mar 17  •  1h 30m

Mar

18

વર્ણવ્યવસ્થા સમજૂતી અને ટેસ્ટ. લેક્ચર - I

Lesson 5  •  Mar 18  •  1h 31m

Mar

18

વર્ણવ્યવસ્થા સમજૂતી અને ટેસ્ટ. લેક્ચર - II

Lesson 6  •  Mar 18  •  1h 30m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection