વિવિધ પરીક્ષાઓ માટે ડેઈલી કરંટ અફેર્સ

Thumbnail
Gujarati

વિવિધ પરીક્ષાઓ માટે ડેઈલી કરંટ અફેર્સ

Amit Shukla

આ કોર્સમાં અમિત શુક્લા દૈનિક વર્તમાન બાબતોની ચર્ચા કરશે. ગુજરાત PSC ની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની તૈયારીના કોઈપણ તબક્કે અભ્યાસક્રમ દ્વારા લાભ મેળવશે. કોર્સમાં શંકા દૂર કરવાના... Read more
Ended on May 31

May 8 - May 31, 2023

18 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 8 - 14

5 lessons

May

8

8 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 1  •  May 8  •  37m

May

9

9 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 2  •  May 9  •  1h 16m

May

10

10 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 3  •  May 10  •  1h 17m

May

11

11 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 4  •  May 11  •  1h 7m

May

12

12 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 5  •  May 12  •  44m

Week 2

May 15 - 21

5 lessons

May

15

15 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 6  •  May 15  •  38m

May

16

16 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 7  •  May 16  •  1h 4m

May

17

17 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 8  •  May 17  •  32m

May

18

18 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 9  •  May 18  •  54m

May

19

19 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 10  •  May 19  •  42m

Week 3

May 22 - 28

5 lessons

May

22

22 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 11  •  May 22  •  12m

May

23

23 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 12  •  May 23  •  1h 1m

May

24

24 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 13  •  May 24  •  54m

May

25

25 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 14  •  May 25  •  55m

May

26

26 મે ડેઇલી કરંટ અફેર્સ

Lesson 15  •  May 26  •  54m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd