ചരിത്രം: എസ് സി ഇ ആർ ടി ക്ലാസ് XI & XII

Thumbnail
Malayalam

ചരിത്രം: എസ് സി ഇ ആർ ടി ക്ലാസ് XI & XII

Rajesh S R

രാജേഷ് ചരിത്രത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകും. കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകും കൂടാതെ ക്ലാസ് മലയാളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. 35 സെഷനുകളുള്ള ഏകദേശം 2 മാസമാണ് കോഴ്‌സ്, ഓരോ സെഷന്റെയും... Read more
Started on Dec 12

Dec 12, 2022 - Feb 9, 2023

35 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Dec 12 - 18

4 lessons

4 practices

Dec

12

വർത്തമാന പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം - ഭാഗം I

Lesson 1  •  Dec 12  •  1h 12m

Dec

13

വർത്തമാന പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം - ഭാഗം II

Lesson 2  •  Dec 13  •  1h 4m

Dec

15

മലയാള പത്ര പ്രവർത്തനം

Lesson 3  •  Dec 15  •  1h 23m

Dec

16

സിനിമ ആസ്വാദനം & സംശയ നിവാരണം

Lesson 4  •  Dec 16  •  1h 44m

Week 2

Dec 19 - 25

4 lessons

4 practices

Dec

19

ഒരു രാജകീയ തലസ്ഥാനം: വിജയനഗരം

Lesson 5  •  Dec 19  •  1h 51m

Dec

20

കർഷകരും സെമീന്ദാർമാരും: മുഗൾ ഭരണം

Lesson 6  •  Dec 20  •  1h 37m

Dec

22

മുഗൾ രാജ്യസഭകൾ - ഭാഗം I

Lesson 7  •  Dec 22  •  1h 54m

Dec

23

മുഗൾ രാജ്യസഭകൾ - ഭാഗം II & സംശയ നിവാരണം

Lesson 8  •  Dec 23  •  1h 19m

Week 3

Dec 26 - Jan 1

3 lessons

3 practices

Dec

29

കോളനി ഭരണവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും

Lesson 9  •  Dec 29  •  1h 48m

Dec

30

കലാപകാരികളും രാജ്യവും

Lesson 10  •  Dec 30  •  1h 54m

Jan

1

മഹാത്മാഗാന്ധിയും ദേശീയവാദ പ്രസ്ഥാനവും

Lesson 11  •  Jan 1  •  1h 37m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd