સામાજિક વિજ્ઞાન પર અભ્યાસક્રમ: ભૂગોળ અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા - TET II

Thumbnail
Gujarati

સામાજિક વિજ્ઞાન પર અભ્યાસક્રમ: ભૂગોળ અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા - TET II

Bhavya Shah

આ કોર્સમાં, ભવ્યા શાહ મેમ ભૂગોળ અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા નું ઉંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન આપશે. આ કોર્સ TET II ની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની તૈયારીના કોઈપણ તબક્કે આ કોર્સનો લાભ લઇ શકશે. આ કોર્... Read more
Ended on Feb 16

Jan 11 - Feb 16, 2023

24 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 9 - 15

3 lessons

Jan

11

ધોરણ 6 - આપણું ઘર પૃથ્વી, પૃથ્વીના આવરણ, અને ભૂમિ સ્વરૂપો

Lesson 1  •  Jan 11  •  1h 30m

Jan

12

ધોરણ 6 - નકશા, ભારત - ભૂપૃષ્ઠ, આબોહવા, વનસ્પતિ, અને વિવિધતામાં એકતા

Lesson 2  •  Jan 12  •  1h 30m

Jan

13

ધોરણ 7 - પૃથ્વીની આંતરિક રચના, પર્યાવરણ ના ઘટકો, અને વાતાવરણ ના સજીવો

Lesson 3  •  Jan 13  •  1h 20m

Week 2

Jan 16 - 22

5 lessons

Jan

16

ધોરણ 7 - આપતી વ્યવસ્થાપન, ખનીજ અને ઉર્જા સંસાધન અને શંકા નિવારણ શત્ર

Lesson 4  •  Jan 16  •  1h 30m

Jan

17

ધોરણ 6, 7 - સાંસ્કૃતિક વારસો

Lesson 5  •  Jan 17  •  1h 8m

Jan

18

ધોરણ 8 - આધુનિક ભારતમાં કલા

Lesson 6  •  Jan 18  •  1h 18m

Jan

19

ધોરણ 8 - ખેતી, ઉદ્યોગ, અને માનવ સંસાધન

Lesson 7  •  Jan 19  •  1h 31m

Jan

20

ધોરણ 9 - ભારત : સ્થાન, ભૂસ્તરીય રચના અને ભૂપૃષ્ઠ ભાગ 1-2 અને શંકા નિવારણ શત્ર

Lesson 8  •  Jan 20  •  1h 30m

Week 3

Jan 23 - 29

4 lessons

Jan

23

ધોરણ 9 - જળ પરિવાહ અને આબોહવા

Lesson 9  •  Jan 23  •  1h 25m

Jan

24

ધોરણ 9 - કુદરતી વનસ્પતિ અને વન્યજીવન

Lesson 10  •  Jan 24  •  1h 30m

Jan

25

ધોરણ 8, 9 - સાંસ્કૃતિક વારસો

Lesson 11  •  Jan 25  •  1h 30m

Jan

26

ધોરણ 10 - ભારતનો વારસો, પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા અને શંકા નિવારણ શત્ર

Lesson 12  •  Jan 26  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd