સનસનાટી - તલાટી & જુ.ક્લાર્ક પરીક્ષા - ભૂગોળ અને સાંસ્કૃતિક વારસો રીવીઝન કોર્સ

Thumbnail
Gujarati

સનસનાટી - તલાટી & જુ.ક્લાર્ક પરીક્ષા - ભૂગોળ અને સાંસ્કૃતિક વારસો રીવીઝન કોર્સ

Bhavya Shah

આ કોર્સમાં ભવ્ય શાહ તમને કલા અને સંસ્કૃતિ અને ભૂગોળની મૂળભૂત બાબતો શીખવશે. ગુજરાત રાજ્યની પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ મદદરૂપ થશે. આર્ટ એન્ડ કલ્ચર અને ભૂગોળને શરૂઆતથી શીખવા માંગતા ઉમેદવારો માટે આ... Read more
Ended on Mar 29

Mar 19 - Mar 29, 2023

13 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 13 - 19

1 lesson

Mar

19

ગુજરાતનો ડુંગરાળ પ્રદેશ અને ગુજરાતની નદીઓ

Lesson 1  •  Mar 19  •  1h 18m

Week 2

Mar 20 - 26

9 lessons

Mar

20

ગુજરાતના મેદાન અને કુદરતી સંપતિ

Lesson 2  •  Mar 20  •  1h 21m

Mar

21

ગુજરાત સંબધી સામાન્ય જ્ઞાન

Lesson 3  •  Mar 21  •  1h 10m

Mar

22

ગુજરાતના જીલ્લા પુનરાવર્તન - I

Lesson 4  •  Mar 22  •  1h 33m

Mar

23

ગુજરાતના જીલ્લા પુનરાવર્તન - II

Lesson 5  •  Mar 23  •  1h 30m

Mar

23

ગુજરાતના જીલ્લા પુનરાવર્તન - III

Lesson 6  •  Mar 23  •  1h 23m

Mar

24

ગુજરાતની લોક સંસ્કૃતિ અને લોક નૃત્યો

Lesson 7  •  Mar 24  •  1h 29m

Mar

24

ગુજરાતના જીલ્લા પુનરાવર્તન - IV

Lesson 8  •  Mar 24  •  1h 28m

Mar

25

લોક મેળા , લોક ચિત્ર કળા , લોક વ્રતોત્સવ

Lesson 9  •  Mar 25  •  1h 28m

Mar

26

લોક સાહિત્ય અને ગુજરાતી સાહિત્ય

Lesson 10  •  Mar 26  •  1h 25m

Week 3

Mar 27 - Apr 2

3 lessons

Mar

27

ગુજરાતનાં પ્રવાસન સ્થળ (વાવ , તળાવ , કુંડ વગેરે)

Lesson 11  •  Mar 27  •  1h 30m

Mar

28

સામાન્ય જ્ઞાન - I

Lesson 12  •  Mar 28  •  1h 32m

Mar

29

સામન્ય જ્ઞાન - II

Lesson 13  •  Mar 29  •  1h 29m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd